Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-358/18

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Izjava o skladnosti upravljanja s Kodeksom

IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA DRUŽBE S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Z DNE 27. 10. 2016

 

Cilj Nike, Investiranje in razvoj, d. d., je dolgoročna uspešnost družbe. Nika d. d. pozitivno sprejema določila in načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, saj je prepričana, da bo preko uvajanja priporočene poslovne prakse in enotnega oblikovanja standardov zmanjšana možnost sporov in povečana preglednost poslovanja. Za investitorje bo omogočena večja primerljivost vseh javnih gospodarskih družb.

Nadzorni svet in uprava sta v skladu s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških služb skupaj oblikovala in na seji nadzornega sveta dne 20. avgusta 2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Nika d. d., ki je bila 12. novembra 2010 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze. Dostopna je tudi na spletnih straneh www.nikadd.si.

Uprava in nadzorni svet družbe Nika d. d. izjavljata in delničarje in javnost obveščata, da je bilo v obdobju od objave izjave v letnem poročilu 2016 (17. 5. 2017) do dneva objave izjave v letnem poročilu 2017 (26. 4. 2018), upravljanje družbe skladno z ZGD, ZTFI, Pravili Ljubljanske borze ter drugimi splošnimi predpisi. Družba spoštuje določbe Kodeksa v celoti, razen nekaterih določb, ki so navedene v nadaljevanju in za katere podajamo obrazložitve:

Določila Kodeksa 4 »Uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme Politiko raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe.«

Glede na velikost družbe je politika raznolikosti nesmiselna. V organih nadzora so zastopani predstavniki obeh spolov.

 

Določila Kodeksa 13.1 »Nadzorni svet enkrat letno opredeli načrt usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij kot tudi okvirne stroške izobraževanja. Načrt usposabljanja opredeli obseg in vsebinska področja usposabljanja glede na potrebe posameznega člana in organa kot celote. Stroški izobraževanja članov nadzornih svetov in komisij so stroški poslovanja družbe in niso del plačil za opravljanje funkcije.«

Zaradi varčevalnih ukrepov tega v letu 2017 nismo izvedli.

 

Določila Kodeksa 20 »Uprava je sestavljena tako, da se zagotovi sprejemanje odločitev v korist družbe. Vedno je veččlanska in sestavljena z namenom skrbnega in odgovornega izpolnjevanja ciljev družbe. Deluje v skladu z visokimi etičnimi standardi in upošteva interese vseh skupin deležnikov. Med člani uprave je vzpostavljeno medsebojno zaupanje, omogočena sta odprta razprava in konstruktivno sprejemanje drugačnih mnenj. Pristojnosti članov in način delovanja veččlanskega organa so urejene s poslovnikom o delu uprave.«

Glede na velikost družbe bi bil strošek veččlanske uprave neupravičen. Enočlanska uprava, upoštevajoč interese vseh družbenikov, odgovorno izpolnjuje cilje družbe.

 

Določila Kodeksa 23. »Vsi člani nadzornega sveta in komisij so neodvisni. Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B tega Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno ...«

V nadzornem svetu sta dva člana družinsko povezana. Nasprotje interesov kljub obstoju kriterija v točkah B3 ni relevantno. Nadzorni svet je v letu 2006 sprejel dopolnjeni poslovnik z ustreznimi določili, za presojo nasprotja interesov ter postopke ravnanja v zvezi z njim.

Določila Kodeksa 24. »Družbe naj sklenejo pogodbo za zavarovanje odškodninske odgovornosti članov organa vodenja in nadzora. Pogodba mora slediti zakonskim omejitvam, a naj hkrati družbo učinkovito varuje pred škodo ...«

Do sedaj nismo sklenili pogodbe za zavarovanje odškodninske odgovornosti.

Določila Kodeksa 26.2. »Služba notranje revizije mora biti vzpostavljena skladno spravili, ki jih določajo Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Glavna naloga oseb, pristojnih za notranjo revizijo, je izvajanje neodvisnega nadzora nad urejenostjo in gospodarnostjo poslovanja družbe skladno s predpisi in notranjimi akti družbe, s posebnim poudarkom na kakovosti in ustreznosti notranjih kontrol ..

Zaradi majhnosti družbe nismo vzpostavili službe notranje revizije.

Določila Kodeksa 28.3. »Družba zagotovi javne objave sporočil tudi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih.«

Zaradi majhnosti družbe in ker meritve na spletni strani kažejo, da jo obiskuje manj kot 15 % tujcev, družba za zdaj še ne uporablja večjezičnosti.

Določila Kodeksa 29.2. »Družba razkrije tudi trajnostno poročilo, katerega del je poročilo o družbeni odgovornosti (odgovornosti do zaposlenih, potrošnikov, lokalne skupnosti ter varstva okolja …«

Družba ni izdelala trajnostnega poročila.

 

Določila Kodeksa 29.8. »Družba zaradi primerljivosti računovodskih izkazov sestavi in objavi letne in polletne računovodske izkaze na podlagi mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP).«

 

Če bi imela hčerinska podjetja, bi bila zavezana k sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov in bi morala uporabljati MRSP. Ker nima hčerinskih družb, uporablja SRS in zaradi tega ne upošteva priporočila.

 

V Ljubljani, 26. 4.2018

 

Predsednica NS                                                                                               

Nika Ovsenik, magistrica finančne matematike                          

direktor

mag. Branko Šušterič

Datum: 26.04.2018