Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-363/18

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Sklic 29. seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje 29. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 8. junija 2018, ob 13.uri na sedežu družbe.

 

Dnevni red s predlogi sklepov

 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Sprejme se predlagani dnevni red.
 2. Izvolitev organov skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Skupščina izvoli svoje organe.
 3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2017
 4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
  Ugotovi se, da družba za leto 2017 nima bilančnega dobička.
  Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2017.
  Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2017.
 5. Imenovanje revizorja za leto 2018
  Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
  Skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija d. o. o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2018.
 6. Izvolitev članov nadzornega sveta
  Skupščina izvoli predlagani nadzorni svet. Za člane potrdi Boštjana Gmajnarja, Polono Šušterič in Niko Ovsenik. Nov mandat izvoljenim članom začne teči s potekom prejšnjega, to je 29. 9. 2018.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana vsak delavnik od 4. 5. 2018 do 8. 6. 2018 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (8. 6. 2018 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 22. 6. 2018 ob 13. uri.

mag. Branko Šušterič, direktor