Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-528/18

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Objava sklepov 29. seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 29. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Trg izgnancev 1a Brežice,
ki je bila v petek, 8. junija 2018, ob 13. uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 63,71 % glasov, pet največjih delničarjev je imelo 63,71 % vseh glasov.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2017

Skupščina je sprejela poročili na znanje.


4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2017 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2017.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2017.
Sklepi so bili soglasno sprejeti v predlagani obliki.

 

5. Imenovanje revizorja za leto 2018

Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:

Skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2018.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

 

6. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da 29. 9. 2018 preneha mandat članom nadzornega sveta. Za nove člane se izvolijo Boštjan Gmajnar, Polona Šušterič in Nika Ovsenika od 29. 9. 2018 dalje.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Datum: 11.06.2018