Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-237/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Objava sklica 11. skupščine delničarjev družbe Droga Kolinska d.d.

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,

SKLICUJE

11. skupščino delničarjev družbe
Droga Kolinska d.d.

ČAS SKUPŠČINE: 23.8.2010 ob 10. uri
KRAJ SKUPŠČINE: sedež družbe: Kolinska ulica 1, LjubljanaDNEVNI RED:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja

Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine in sicer:
• za predsednika skupščine: Timotej Lapajne
• za člana verifikacijske komisije: Rok Kavčič
Za sestavo zapisnika skupščine se imenuje notarja: Dravo Ferligoj iz Kopra.


2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Droga Kolinska d.d. za leto 2009, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Droga Kolinska za leto 2009, z mnenji revizorja s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Droga Kolinska d.d. in Skupine Droga Kolinska za leto 2009, z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009.


Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se, da znaša čisti dobiček poslovnega leta na dan 31.12.2009 5.951.206,10 EUR nerazporejeni dobiček preteklih let znaša 17.551.824,42 EUR. Bilančni dobiček družbe Droga Kolinska d.d., ki konec leta 2009 znaša 23.503.030,52 EUR v celoti ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Upravi družbe Droga Kolinska d.d. se podeljuje razrešnico za delo v letu 2009.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Nadzornemu svetu družbe Droga Kolinska d.d. se podeljuje razrešnico za delo v letu 2009.

3. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.
INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom statuta, je delničarjem na voljo za pogled v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Kolinska ulica 1, vsak delavnik od 11. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe (www.drogakolinska.com) in Ljubljanske borze (SEOnet). Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Podatki iz 3. Odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe (www.drogakolinska.com).

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov skupscina@drogakolinska.com.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. Odstavkom 300. člena in 301. členom ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov skupscina@drogakolinska.com.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na
skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki
navadnih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev na dan 19.8.2010, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe www.drogakolinska.com. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 19.8.2010 do 16.00 ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 14.708.939 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.
Na dan sklica skupščine družba Droga Kolinska d.d. nima lastnih delnic.
Uprava
Datum: 21.07.2010