Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-311/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Sklic 12. skupščine delničarjev družbe Droga Kolinska d.d.

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,
SKLICUJE
12. skupščino delničarjev družbe
Droga Kolinska d.d.


ČAS SKUPŠČINE: 29.11.2010 ob 13. uri
KRAJ SKUPŠČINE: sedež družbe: Kolinska ulica 1, Ljubljana


DNEVNI RED:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja

Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine in sicer:
• za predsednika skupščine: Timotej Lapajne
• za člana verifikacijske komisije: Barbara Klemenc
Za sestavo zapisnika skupščine se imenuje notarko: Nado Kumar iz Ljubljane

2. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta, zastopnikov interesov delničarjev

Skupščina je seznanjena, da so na dan 23.11.2010 podali odstopno izjavo sledeči člani nadzornega sveta:
1. Mag. Tomaž Berločnik
2. Klavdija Primožič
3. Moma Vučićević
4. Aldo Gabrijel

Uprava je bila z njihovim odstopom seznanjena 24.11.2010.

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa edinega delničarja Droge Kolinske d.d., družbe Atlantic Naložbe d.o.o.
Skupščina imenuje za dobo šestih let naslednje člane nadzornega sveta družbe Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., Ljubljana:

1. Emil TEDESCHI
2. Eduardo Alberto SCHINDLER
3. Mladen VEBER

Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Skupščini družbe.


INFORMACIJE ZA DELNIČARJE
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom statuta, je delničarjem na voljo za pogled v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Kolinska ulica 1, vsak delavnik od 11. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe (www.drogakolinska.com) in Ljubljanske borze (SEOnet). Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Podatki iz 3. Odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe (www.drogakolinska.com).

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov skupscina@drogakolinska.com.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. člena in 301. členom ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov skupscina@drogakolinska.com.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 25.11.2010, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe www.drogakolinska.com. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 25.11.2010 do 16.00 ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 14.708.939 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.
Na dan sklica skupščine družba Droga Kolinska d.d. nima lastnih delnic.


 
Enzo Smrekar
član uprave
Datum: 24.11.2010