Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-317/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Sklepi 12. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 ( Ur. List RS št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 12 . skupščine delničarjev, ki je bila dne 29.11.2010 s pričetkom ob 13. uri na sedežu družbe.

Skupščino Droge Kolinske d.d so prisotni zastopali s 100% osnovnega kapitala družbe.

Delež zastopanih delnic z glasovalno pravico izražen v odstotku glede na vse delnice z glasovalno pravico je 100%.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja

Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine in sicer:
• za predsednika skupščine: Timotej Lapajne
• za člana verifikacijske komisije: Barbara Klemenc
Za sestavo zapisnika skupščine se imenuje notarko: Nado Kumar iz Ljubljane

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100% deležem glasov glede na število oddanih glasov.
Sklep je bil izglasovan s 100% deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.
Sklep je bil izglasovan s 100% deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

2. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta, zastopnikov interesov delničarjev

Skupščina je seznanjena, da so na dan 23.11.2010 podali odstopno izjavo sledeči člani nadzornega sveta:
1. Mag. Tomaž Berločnik
2. Klavdija Primožič
3. Moma Vučićević
4. Aldo Gabrijel

Uprava je bila z njihovim odstopom seznanjena 24.11.2010.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100% deležem glasov glede na število oddanih glasov.
Sklep je bil izglasovan s 100% deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.
Sklep je bil izglasovan s 100% deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa edinega delničarja Droge Kolinske d.d., družbe Atlantic Naložbe d.o.o.
Skupščina imenuje za dobo šestih let naslednje člane nadzornega sveta družbe Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., Ljubljana:

1. Emil TEDESCHI
2. Eduardo Alberto SCHINDLER
3. Neven VRANKOVIĆ

Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Skupščini družbe.


Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100% deležem glasov glede na število oddanih glasov.
Sklep je bil izglasovan s 100% deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.
Sklep je bil izglasovan s 100% deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa edinega delničarja Droge Kolinske d.d., družbe Atlantic Naložbe d.o.o.
Skupščina za revizorja družbe Droga Kolinska d.d., za poslovno leto 2010, imenuje družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v kleče 15, 1000 Ljubljana.

S sprejetjem tega sklepa se razveljavi sklep številka 3, sprejet na 11. seji skupščine družbe Droga Kolinska d.d., ki je potekala dne 23.8.2010 o imenovanju družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. za revizorja za poslovno leto 2010.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100% deležem glasov glede na število oddanih glasov.
Sklep je bil izglasovan s 100% deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.
Sklep je bil izglasovan s 100% deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Izpodbojna tožba ni bila napovedana.


Uprava družbe
Datum: 29.11.2010