Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-6/13

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.d., Ljubljana

Mnenje poslovodstva družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., o prevzemni ponudbi

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) poslovodstvo družbe Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Poslovodstvo družbe Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), je dne 19. 4. 2013 prejelo prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe s strani prevzemnika družbe Dukat mliječna industrija dioničko društvo, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, Hrvaška (v nadaljevanju: prevzemnik). V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje poslovodstvo družbe naslednje mnenje:

  1. Poslovodstvo družbe ocenjuje prevzemno ponudbo izključno v okviru navedb, ki jih je prevzemnik navedel v točki 4 prospekta za odkup delnic družbe. Po navedbah prevzemnika prevzem družbe predstavlja nadaljevanje strategije razvoja Skupine Lactalis, katere del je prevzemnik. S prevzemom družbe naj bi prevzemnik razširil poslovanje v centralni in vzhodni Evropi ter povečal prisotnost v navedenem regijskem prostoru ter posameznih prodajnih segmentih. Prevzemnik sicer namerava preveriti poslovno politiko družbe, vendar bistvenih sprememb ne načrtuje, prav tako pa nima nobenih načrtov glede spremembe politike zaposlovanja v družbi. Glede na navedeno poslovodstvo družbe ocenjuje, da bo družba v primeru prevzema deležna možnosti izkoriščanja skupnih potencialov in sinergijskih učinkov, medtem ko prevzem naj ne bi imel vpliva na zaposlovanje v družbi.
  2. Med prevzemnikom in poslovodstvom družbe ne obstaja dogovor glede prevzemne ponudbe.
  3. Med prevzemnikom in poslovodstvom družbe ni dogovora glede uresničevanja glasovalnih pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.
  4. Edina članica poslovodstva družbe je imetnica 2.550 delnic družbe in namerava sprejeti prevzemno ponudbo. 
  5. Zadnje revidirano letno poročilo družbe je dostopno na spletni strani družbe (http://www.l-m.si/o_druzbi/letna_porocila) in spletni strani Ajpes (www.ajpes.si). Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice družbe je na dan 31. 12. 2012 znašala 11,68 EUR.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., www.l-m.si najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.
Predsednica uprave
Cvetana Rijavec, l.r.
Datum: 29.04.2013