Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-9/13

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.d., Ljubljana

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.

Družba Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednica uprave Cvetana Rijavec, (v nadaljevanju: ciljna družba), v skladu z določbo 4. odstavka 56. člena ZPre-1 obvešča javnost, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo z opr. št.: 40201-3/2013-14 z dne 22.5.2013 ugotovila, da je prevzemna ponudba družbe Dukat mliječna industrija, dinočko društvo, Marijana Čavića 9, Zagreb, Hrvaška, za odkup 4.381.933 navadnih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe z oznako LMLG, zmanjšano za 2.203.433 delnic ciljne družbe z oznako LMLG, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 2.178.500 delnic ciljne družbe z oznako LMLG, ki je trajala od 19.4. do 20.5.2013, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je prevzemnik  v skladu s 3. odstavkom 54. člena ZPre-1 obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 766 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili skupaj imetniki 2.025.806 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 46,23 % vseh delnic ciljne družbe.

V prospektu za prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje ponudba za uspešno. Agencija za trg vrednostnih papirjev zato ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., www.l-m.si najmanj 5 let od datuma objave.

V Ljubljani, 27.5.2013

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.
Predsednica uprave
Cvetana Rijavec
Datum: 27.05.2013