Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PA-14/14

ALTA Invest d.d., Ljubljana

Ponovno obvestilo o pravici predčasnega poplačila nominalne vrednosti glavnice in natečenih obresti iz obveznic družbe TUŠMOBIL, d.o.o.

Družba ALTA Invest d.d. je na podlagi določil 8.6.3.3. Prospekta za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trg družbe TUŠMOBIL, d.o.o. (v nadaljevanju: Prospekt) zadolžena za obveščanje imetnikov obveznic z oznako TUS01 o pravici zahtevati takojšnje predčasno poplačilo nominalne vrednosti glavnice in natečenih obresti iz obveznic, v primeru, da ji revizijska družba UHY Revizija in svetovanje, d.o.o. posreduje poročilo o obstoju kršitve zavez podanih v Prospektu.

Družba TUŠMOBIL, d.o.o. je že dne 28.4.2014 imetnike obveznic z oznako TUS01 med drugim obvestila, da: 

  • imajo pravico zahtevati takojšnje predčasno poplačilo nominalne vrednosti glavnice in natečenih obresti iz obveznic, ki jo lahko uresničijo kadarkoli do dneva dospelosti obveznic (5.7.2015);
  • imetniki obveznic, ki ne bodo uresničili pravice zahtevati takojšnje predčasno poplačilo nominalne vrednosti glavnice in natečenih obresti iz obveznic, ohranjajo vse pravice iz naslova imetništva obveznic v skladu z določili Prospekta;
  • družba TUŠMOBIL d.o.o. poudarja, da razpolaga z ustreznimi sredstvi za predčasno poplačilo nominalne vrednosti glavnice in natečenih obresti iz obveznic za vse imetnike obveznic.

Družba ALTA Invest d.d. je dne 2.9.2014 s strani revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje, d.o.o. prejela poročilo o obstoju kršitve zavez podanih v Prospektu, in sicer iz navedenega poročila izhaja, da je družba TUŠMOBIL, d.o.o. s sklenitvijo Posojilne pogodbe št. 1/14/SIN z dne 31.3.2014 s sindikatom posojilodajalcev obremenila svoje premoženje in zastavila bodoče terjatve, kar je v nasprotju z zavezami podanimi v Prospektu.

V skladu z navedenim in glede na določila 8.6.3.3. Prospekta družba ALTA Invest d.d. vsakokratne imetnike obveznic z oznako TUS01 ponovno obvešča, da imajo pravico z obvestilom izdajatelju (družbi TUŠMOBIL, d.o.o.) zahtevati takojšnje predčasno poplačilo nominalne vrednosti glavnice in natečenih obresti iz obveznic.

Vsakokratni imetnik obveznic z oznako TUS01 ima možnost zahtevati takojšnje predčasno poplačilo nominalne vrednosti glavnice in natečenih obresti iz obveznic tudi v izvršilnem postopku pred pristojnim sodiščem, in sicer na podlagi tega obvestila, neposredno izvršljivega notarskega zapisa (Priloga 1 Prospekta) in potrdila o imetništvu obveznic z oznako TUS01 izdanem s strani KDD.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe ALTA Invest d.d., www.alta.si najmanj 5 let od datuma objave.

ALTA Invest d.d.

Matjaž Albreht, izvršni direktor in Igor Taljat, izvršni direktor
Datum: 04.09.2014