Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-6/17

Paloma d.d.

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil veljavne zakonodaje družba Paloma d.d. objavlja informacijo o spremembi skupnega števila delnic in spremembi skupnega števila glasovalnih pravic:

Po uspešno izvedenem postopku dokapitalizacije je v registru imetnikov delnic Palome d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d. vpisano:

a. skupno število vseh izdanih delnic 7.941.290, in
b. skupno število delnic z glasovalno pravico 7.941.290.
 

Družba Paloma d.d. nima lastnih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (http://paloma.si/si/o-druzbi/upravljanje-druzbe/javne-objave) od 2. 3. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Sladki Vrh, dne 2. 3. 2017

 

Paloma d.d.

Tadej Gosak, predsednik uprave

Subhi Brož, član uprave

Vladimír Kováč, član uprave

Uprava družbe
Datum: 02.03.2017