Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-29/18

ABANKA d.d., Ljubljana

Objava Nerevidiranega poročila Skupine Abanka za prvo polletje 2018

Abanka d.d. objavlja Nerevidirano poročilo Skupine Abanka za prvo polletje 2018.

Vsebina objave bo dostopna tudi na spletni strani www.abanka.si od 5. septembra 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

V Abanki smo v letu 2018 nadaljevali z uresničevanjem postavljenih strateških ciljev s poudarkom na pospeševanju digitalne transformacije, optimizaciji kreditnega procesa in kadrovski prenovi.

Abanka je v prvem polletju 2018 ustvarila čisti dobiček v višini 40,4 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 29,5 milijona evrov, čiste opravnine pa so znašale 18,5 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v prvem polletju 2018 za 2,2 odstotka oziroma za 0,7 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 33,6 milijona evrov.

Bilančna vsota banke je 30. junija 2018 znašala 3,7 milijarde evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, pa je znašal 9,6 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar odražajo tudi količniki likvidnosti in kapitalski količniki. Količnik skupnega kapitala je konec junija 2018 za Abanko znašal 23,1 odstotka.

Skupina Abanka je v prvem polletju 2018 nadaljevala z aktivnim pristopom zniževanja nedonosnih kreditov, ki so se v Skupini Abanka znižali za 128,6 milijona evrov, delež nedonosnih kreditov v vseh kreditih pa za 4,7 odstotne točke na 5,5 odstotka konec junija 2018.

Stabilnost in trdnost banke potrjuje tudi mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings, ki je 26. aprila 2018 potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke (Long–Term IDR) 'BB+' in stabilno oceno obetov (Outlook). Potrdila je tudi kratkoročno oceno kreditnega tveganja (Short–Term IDR) 'B',  oceno vitalnosti banke (Viability Rating) 'bb+', oceno zunanje podpore (Support Rating) '5' in oceno praga zunanje podpore banke (Support Rating Floor) 'No Floor'.

V drugem polletju 2018 bomo v banki nadaljevali z optimiziranjem poslovanja in se intenzivno vključevali v nove izzive digitalizacije ter skrbeli za varno, stabilno in donosno poslovanje banke. Hkrati pa bodo potekale tudi aktivnosti v zvezi s prodajo banke v skladu z zavezo Evropski komisiji.

Uprava Abanke d.d.
Datum: 05.09.2018