Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-383/19

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Prva informacija o 44. skupščini delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na današnji 44. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlagani sklep uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička za leto 2018. Za dividende se nameni 56.837.870,00 evrov oziroma 2,50 evrov bruto na delnico, kar predstavlja 70 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za 2018 oziroma 85 odstotkov bilančnega dobička zavarovalnice. Dividenda bo izplačana delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 12. 6. 2019, zavarovalnica pa bo 13. 6. 2019 na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d. zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend.

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2018 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnici za poslovno leto 2018. Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Skupina Triglav je finančno stabilna, razpolaga z bonitetno oceno »A«  in njeno poslovanje v preteklem letu je bilo dobro. Veseli nas, da lahko na tej podlagi in skladno z našo dividendno politiko tudi letos izplačamo atraktivne dividende našim delničarjem. V letošnjem letu nadaljujemo z aktivnostmi razvoja in rasti naše skupine, kot jih imamo začrtane v strategiji in načrtu.«

Skupščina delničarjev je za revizorja Zavarovalnice Triglav za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 28. 5. 2019  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 28.05.2019