Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-730/19

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v devetih mesecih 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

10-ODSTOTNA RAST PREMIJE, UGODEN KOMBINIRANI KOLIČNIK. Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih leta obračunala 905,5 milijona evrov konsolidirane kosmate zavarovalne premije (indeks 110 glede na lansko enako obdobje). Premijska rast je bila dosežena v vseh treh zavarovalnih segmentih in na večini trgov. Skupina je z uspešnimi prodajnimi akcijami, povečanimi prodajnimi aktivnostmi in pridobitvijo novih zavarovancev dosegla rast premije vseh skupin premoženjskih zavarovanj, skupna premija tega segmenta pa je glede na enako lansko obdobje višja za 11 odstotkov. Premija zdravstvenih zavarovanj je na osnovi povečanega števila sklenjenih zavarovanj in povišanja povprečne premije zrasla za 22 odstotkov, premije življenjskih in pokojninskih zavarovanj  pa so višje za 2 odstotka, kar gre pripisati predvsem višjim vplačilom klasičnih življenjskih in pokojninskih zavarovanj ter izvajanju njihove prodaje tudi preko bančnih prodajnih kanalov. Dosedanje letošnje škodno dogajanje je bilo relativno ugodno, obračunani kosmati zneski škod Skupine so znašali 505,5 milijonov evrov (indeks 102). Kombinirani količnik Skupine je znašal ugodnih 91,3 odstotka, kar je posledica izboljšanega škodnega količnika in ohranitve stabilne vrednosti odhodkovnega količnika.

DOBER POSLOVNI REZULTAT. Skupina je v prvih devetih mesecih leta ustvarila 72,0 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo, kar je 3 odstotke več kot v enakem obdobju lani. Dober rezultat je predvsem posledica discipliniranega prevzemanja zavarovalnih tveganj in rasti obsega poslovanja. Dobiček, ki izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja, je znašal 54,7 milijona evrov, in je bil 13 odstotkov višji kot lani v enakem obdobju. Dobiček iz finančnih naložb zavarovalne dejavnosti v višini 14,9 milijona evrov je nižji kot lani (indeks 76), nanj so vplivale razmere negativnih obrestnih mer, ki še naprej znižujejo neto obrestne prihodke. Zaradi nadaljnjega znižanja obrestnih mer v letošnjem letu je Skupina oblikovala ustrezne rezervacije. Dobiček iz nezavarovalnega dela poslovanja Skupine, kamor sodijo tudi rezultati poslovanja obeh družb za upravljanje, je znašal 2,4 milijona evrov (indeks 144).

NALOŽBEN PORTFELJ SKUPINE. Finančne naložbe Skupine so ob koncu septembra 2019 dosegale vrednost 3,3 milijarde evrov (indeks 106). V portfelju imajo še naprej prevladujoč, 73,1-odstotni delež dolžniški vrednostni papirji, ki so večinoma investirani v območje evra.

UPRAVLJANJE PREMOŽENJA STRANK: Skupina Triglav je ob koncu septembra 2019 upravljala več kot 1.050 milijona evrov sredstev svojih strank, od tega je 976 milijonov evrov sredstev upravljanih v vzajemnih skladih  ter 78 milijonov evrov sredstev kot individualno upravljanje premoženja strank. Skupni obseg sredstev strank Skupine je glede na konec leta 2018 višji za 61 odstotkov, predvsem zaradi učinka letošnjega prevzema družbe ALTA Skladi. Na slovenskem trgu upravljanja vzajemnih skladov Triglav zaseda vodilno mesto (34-odstotni tržni delež).

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem in doseženimi rezultati v prvih devetih mesecih leta smo zadovoljni. Poslujemo v zelo zahtevnih razmerah na finančnih trgih, vendar nam disciplinirano prevzemanje tveganj in rast obsega poslovanja omogočata, da uspešno dosegamo začrtane cilje. Ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega dobička.«  

V priponki sta objavljena devetmesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14. 11. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 14.11.2019