Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-202/20

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sklic 31. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 31. skupščino delničarjev, ki bo 5. 6. 2020 ob 14. uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Sklic z dnevnim redom, obrazložitev predlogov sklepov in informacije o pravicah delničarjev objavljamo v pripetih datotekah, razen letnega poročila za poslovno leto 2019, ki je objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila.

Zgoraj navedeni dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev za obdobje najmanj 5 let. Vsa gradiva bodo delničarjem ob predhodni najavi  na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 11. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine, pri čemer delničarje vljudno prosimo, da se zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa za obisk predhodno najavijo skladno s sklicem.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 02.04.2020