Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-205/20

PETROL d.d., Ljubljana

Vpliv pandemije na poslovanje skupine Petrol

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 2. april 2020 – Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 41. seji seznanil z ukrepi uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana ob pojavu pandemije COVID-19 in analizo občutljivosti posledic na poslovanje skupine Petrol. Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana se je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana na pandemijo ustrezno odzvala in v danih razmerah obvladuje nastalo situacijo.

Svet se sooča s pojavom pandemije, ki vpliva tudi na poslovanje skupine Petrol. Poslovanje je na vseh trgih, kjer posluje skupina Petrol v januarju in februarju leta 2020 potekalo nemoteno in skladno z načrti. V marcu leta 2020 so se s pojavom pandemije poslovne razmere zelo zaostrile. Družba Petrol d.d., Ljubljana že od začetka izbruha epidemije pozorno spremlja nastalo situacijo. Ustanovljen je bil koordinacijski tim, ki pripravlja ustrezne ukrepe na ravni organizacije dela in neprekinjenega poslovanja. Prav tako so bili ustanovljeni koordinacijski timi v odvisnih družbah. Skupina Petrol na vseh trgih, kjer posluje, pri pripravi in izvajanju ukrepov dosledno upošteva navodila oblasti. Primarna skrb je namenjena ukrepom za zaščito zdravja tako kupcev kot zaposlenih Petrola. O vseh ukrepih je javnost sproti obveščena. Oskrba z energenti ob nekaterih omejitvah (krajši delovni čas določenih bencinskih servisov) poteka nemoteno, v primeru zaostritve razmer pa imajo družbe skupine Petrol pripravljene akcijske načrte, s katerimi bodo zagotovile nemoteno oskrbo z energenti. Skupina Petrol bo nadaljnje ukrepe prilagajala aktualnim razmeram na vseh trgih, kjer posluje.

Na poslovanje na hrvaškem trgu bo nedvomno vplival tudi nedavni potres v Zagrebu. Tehnične službe so preverile vso infrastrukturo na Petrolovih bencinskih servisih, kjer večje škode, razen izpada elektrike in internetnih povezav, ni bilo. Vsi bencinski servisi na prizadetem območju poslujejo nemoteno.

Poslovanje skupine Petrol poteka v dveh visoko konkurenčnih panogah: energetiki in trgovini. Poleg trendov na energetskem področju in trendov na področju trgovine na poslovanje skupine Petrol vpliva še več drugih, med seboj pogosto soodvisnih dejavnikov. Med najpomembnejše sodijo: gibanje cen energentov in gibanje tečaja ameriškega dolarja, ki so odraz svetovnih gospodarskih gibanj. Poleg tega imajo na trgih, kjer posluje skupina Petrol, pomemben vpliv na poslovanje tudi lokalne gospodarske razmere (gospodarska rast, stopnja rasti cen, rast potrošnje in proizvodnje) ter ukrepi, s katerimi države regulirajo cene in trg energentov. Pojav pandemije bo imel vpliv na vse omenjene dejavnike, ki se bodo odrazili v padcu gospodarske rasti, nižji potrošnji in proizvodnji. Med najbolj prizadete panoge že sedaj sodijo letalski prevoz, javni transport in osebni prevoz, turizem in osebne storitve. Cene nafte so se zaradi nižjega povpraševanja zelo znižale.

Skupina Petrol si je za leto 2020 zastavila ambiciozne cilje. Že ob pripravi plana smo se v skupini Petrol zavedali, da se lahko kljub skrbni pripravi, premišljenim poslovnim odločitvam, hitremu odzivanju na spremembe in učinkovitemu sistemu za obvladovanje tveganj, v poslovnem okolju pojavijo zunanji dejavniki, na katere nimamo neposrednega vpliva in lahko pomenijo tveganje in nevarnost neizpolnjevanja zastavljenih ciljev. Naravne nesreče tolikšnih razsežnosti ni bilo moč predvideti, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da skupina Petrol v letošnjem letu ne bo dosegla planiranih rezultatov poslovanja. Največjo negotovost za zanesljivo oceno učinkov predstavlja neznano trajanje ukrepov omejitve gibanja tako na trgih, na katerih skupina Petrol posluje, kot tudi v sosednjih državah.

V skupini Petrol smo zaradi pojava pandemije pripravili več scenarijev razvoja dogodkov, vendar pa ob velikem številu neznank, tako glede trajanja pandemije kot dejanskega vpliva na gospodarstvo, natančnejših napovedi vplivov pandemije na poslovanje za leto 2020 še ni mogoče pripraviti. Skupina Petrol se na vseh trgih, kjer posluje, sooča z upadom prodaje, tako naftnih derivatov kot trgovskega blaga. Z največjim upadom prodaje se soočamo v Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta tudi največja trga. Na nekaterih bencinskih servisih v Sloveniji je upad prodaje v času trajanja od razglašene pandemije dalje tudi več kot 50-odstoten. Ko bodo učinki krize kvantitativno določljivi, bo družba Petrol d.d., Ljubljana o tem nemudoma obvestila javnost.

Skupina Petrol se je na krizo odzvala celostno. Takoj so stekli vsi ukrepi za zagotavljanje zadostne likvidnosti. Zaradi zaostrenih razmer smo takoj pristopili k stroškovni racionalizaciji in še bolj doslednemu obvladovanju stroškov. Naložbe za leto 2020 smo omejili na najnujnejše, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega in varnega poslovanja. Posebna pozornost je namenjena upravljanju s kadri, predvsem zagotavljanju zadostnega števila zaposlenih na prodajnih mestih. Ostali zaposleni, kjer je le mogoče delo opravljajo od doma, zaradi zmanjšanega obsega poslovanja je del zaposlenih začasno napoten na čakanje na delo.

Že od začetka pojava pandemije skupina Petrol na prvo mesto postavlja varnost in zdravje svojih  zaposlenih in kupcev ter zanesljivo oskrbo. Vse bencinske servise smo v izredno kratkem času opremili z zaščitnimi pregradami na blagajnah, zaposleni, ki delajo na prodajnih mestih, so opremljeni z zaščitno opremo, določene storitve (Fresh program, avtopralnice), kjer obstajajo večje možnosti za prenos okužb, smo začasno opustili, pri vstopu v prodajno mesto skrbimo tudi za priporočeno število obiskovalcev, ki se lahko hkrati zadržujejo v trgovini. Spodbujamo uporabo aplikacij Na poti in mBills, ki omogočajo  brezstično plačevanje, izdelke iz Petrolove spletne trgovine dostavimo tudi na dom. Z začasnim umikom sveže priprave živil, ki jih v Petrolu nudimo v Fresh kotičkih, so nastali viški hrane, ki smo jih podarili humanitarnim organizacijam po Sloveniji.

Skupina Petrol je že ob pojavu gospodarske krize leta 2008 dokazala, da je svoje poslovanje sposobna izvajati tudi v zelo zaostrenih razmerah in je iz krize izšla še močnejša.

V skupini Petrol se sproti seznanjamo z vsemi ukrepi, ki jih oblasti pripravljajo za pomoč gospodarstvu.

V naslednjih tednih bo skupina Petrol podrobno spremljala ravnanje svojih kupcev in ustrezno prilagajala ponudbo razmeram na trgu. Nemotena oskrba z energenti na vseh trgih bo zagotovljena.

Skupina Petrol je bila pred pojavom pandemije v zelo dobri poslovno-finančni kondiciji. Nizka zadolženost, dobra likvidnost, obvladovanje poslovnih procesov od nabave in logistike do prodaje, in zavzeti zaposleni nas potrjujejo v prepričanju, da bomo tudi v teh razmerah sledili svojemu poslanstvu – celoviti oskrbi z energenti.

Člani nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana so na današnji seji soglasno sprejeli odločitev, da se odpovedo 30 odstotkom svojih prejemkov iz naslova dela v nadzornem svetu in njegovih komisijah od 1. marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija na območju Slovenije preklicana.

 

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 03.04.2020