Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-494/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 12. seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo, da se je nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d., dne 08.07.2020 sestal na svoji 12. seji, na kateri se je seznanil s poročilom revizijske komisije in uprave skladno z 272. členom ZGD-1 ter podal pozitivno stališče k mnenju pooblaščenega revizorja o poslovanju družbe v letu 2019, predlagal skupščini podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, se seznanil, preveril in potrdil revidirano letno poročilo za skupino KOMPAS SHOP in družbo KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019, oblikoval poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019, podal soglasje k predlogu glede uporabe bilančnega dobička družbe, predlagal skupščini družbe, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček, se seznanil z rezultati poslovanja v obdobju 1-6 ter potrdil dnevni red predvidene redne skupščine.

 

Informacija bo od 09.07.2020 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe  http://www.kompas-shop.si/ za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 09.07.2020