Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-656/20

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Objava Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje

Na podlagi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES17, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je dne 24.09.2020 Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izdala odločbo št. 40200-1/2020-8, katero je družba prejela dne 24.09.2020, o potrditvi Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje do 4.000.000 kosovnih delnic KS NALOŽBE d.d., oznake KSFR, na ime v skupni emisijski vrednosti 4.000.000,00 EUR.

V skladu s prospektom je pričetek ponudbe delnic javnosti na dan objave prospekta, to je 29.09.2020.

Ponudba delnic bo potekala v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 15 dni od dneva objave prospekta. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 15 dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga.

Predmet ponudbe je največ 4.000.000 novih, navadnih, imenskih prosto prenosljivih, kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855, ki tvorijo s 3.909.878 že izdanimi delnicami isti razred.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša največ 4.000.000,00 EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Vpisno mesto za vpis delnic je pri družbi BPH, bolj prijazna hiša, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, 1000 Ljubljana, odvisnem borznoposredniškem zastopniku družbe INTERKAPITAL. Vpisni obrazec je na voljo na vpisnih mestih.

Prospekt za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje je na razpolago na spletni strani družbe https://www.ks-nalozbe.com/ ter v sistemu SeoNet.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 29.09.2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava
Datum: 29.09.2020