Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-697/20

Nika d.d., Brežice

Sklic 30. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje 30. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo v petek, 20. novembra 2020, ob 13. uri v notarski pisarni Andreja Doklerja, Maistrova 2, Brežice.

 

Dnevni red s predlogi sklepov

 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Sprejme se predlagani dnevni red.
 2. Izvolitev organov skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Skupščina izvoli svoje organe.
 3. Imenovanje revizorja
  Skupščina preklicuje sklep, sprejet na 29 (devetindvajseti) redni seji skupščine, dne 8.6. 2018 pod peto točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo za leto 2018 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d. o. o. Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leta 2018, 2019 in 2020 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d. o. o.
 4. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2018
 5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2018
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
  Ugotovi se, da družba za leto 2018 nima bilančnega dobička.
  Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2018.
  Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2018.
 6. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2019.
 7. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2019
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
  Pokrivanje davčne izgube v tekočem davčnem obdobju na dan 31.12.2019 znaša 9.014,79€, za ta znesek se pokriva akumulirano izgubo preteklih let. Ugotovi se, da družba za leto 2019 nima bilančnega dobička.
  Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2019.
  Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2019.
 8. Sprememba sedeža
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Spremeni se sedež družbe, ki je po novem: LJUBLJANA
 9. Sprememba statuta
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  2. člen se v drugem odstavku spremeni tako, da se besedilo »Sedež družbe je v Brežicah, Trg izgnancev 1 (ena)a« zamenja s »Sedež družbe je v Ljubljani«
  66. člen se v prvem stavku spremeni tako da se besedilo »sprejete na seji skupščine dne 22. 5. 2015 (dvaindvajsetega maja dva tisoče petnajst« zamenja z »sprejete na skupščini dne 20. 11. 2020 (dvajsetega novembra dva tisoč dvajset)«
  Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta in prečiščeno besedilo statuta.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice  vsak delavnik od 20. 10. 2020 do 20. 11. 2020 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine na naslov Nika d. d., Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (20. 11. 2020 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 4. 12. 2020 ob 13. uri.

 

                                             mag. Branko Šušterič, direktor

 

Gradivo k 9. točki dnevnega reda

Sprememba sedeža - je posledica izteka dolgoročnega najema poslovnih prostorov, v katerih je imela družba registriran sedež.

 

66. člen se po spremembi glasi

Uprava je pooblaščena, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 20. 11. 2020 (dvajsetega novembra dva tisoč dvajset), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča za največ 396.315,31 € (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 94.973 novih nematerializiranih kosovnih navadnih ali prednostnih delnic, po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta.

Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, kot so določeni v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnimi vložki ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala.

Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.

Uprava lahko odloči o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsakokratnim povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala«