Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-791/20

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-18. redni seji, dne 26. 11. 2020, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 18. in 19. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
  • Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2020 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2020 bo javno objavljeno 30. 11. 2020.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju desetih mesecih leta 2020. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 111,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 24,8 odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta, medtem ko je prodaja v mesecu oktobru letošnjega leta za 4 odstotke višja kot je bila v oktobru preteklega leta.
  • Nadzorni svet se je seznanil s smernicami za izdelavo Poslovnega načrta UNIOR d.d. za leto 2021.
  • Nadzorni svet se je seznanil in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2021.

Skupina UNIOR deluje globalno, zato se je vpliv epidemije koronavirusa na poslovanje Skupine začel odražati že veliko pred dogajanjem v Evropi. Na Kitajskem, kjer imamo podjetje za kovanje odkovkov za avtomobilsko industrijo, so že januarja razglasili epidemijo, kateri je s strani lokalnih skupnosti sledila 14-dnevna uradna prepoved proizvodnje. Šele 10. marca 2020 smo ponovno dosegli polno zaposlenost te družbe, trenutna proizvodnja pa je nivoju planiranega obsega prodaje.

Izrazito negativni vpliv ima epidemija tudi na poslovanje turistične dejavnosti v Skupini UNIOR, saj je podjetje Unitur d.o.o. zaradi razglasitve epidemije moralo 15. marca za vse goste in obiskovalce zapreti vse svoje turistične zmogljivosti. Zdravstvene in gostinske storitve so se ponovno začele izvajati v maju, prenočitvene zmogljivosti pa so se odprle šele v juniju.  S pomočjo turističnih bonov, ki jih je država namenila vsem prebivalcem Slovenije za koriščenje hotelskih storitev v Sloveniji, se je obisk turističnih centrov Terme Zreče in Rogla v poletnih mesecih povečal, tako da so bili do konca tretjega četrtletja nevtralizirani negativni učinki prvega vala epidemije koronavirusa..

Skupina UNIOR je v devetih mesecih leta 2020 dosegla 150,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta nižje za 42,1 milijona evrov oziroma za 21,9 odstotka.

Zaradi posledic izbruha epidemije koronavirusa, ki smo jo v Skupini UNIOR zelo občutili v vseh odvisnih družbah, in zaradi negativnega učinka prevrednotenja nepremičnin v Mariboru na pošteno vrednost v višini 4,3 milijona evrov, smo v Skupini UNIOR v devetih mesecih zabeležili 4,9 milijona evrov čiste poslovne izgube, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo ustvarili 9,7 milijona evrov dobička, za 14,6 milijona evrov nižji poslovni izid. Posledično je tudi izid iz poslovanja (EBIT) skupine negativen v višini 0,2 milijona evrov, kar je 12,8 milijona evrov manj kot v tem obdobju lani. Brez negativnih učinkov prevrednotenja nepremičnin v Mariboru na pošteno vrednost bi Skupina UNIOR dosegla čisto izgubo v višini 0,6 milijona evrov, kar je 2,1 milijona evrov bolje kot ob polletju, EBIT pa bi znašal 4,1 milijona evrov, kar je 3,8 milijona evrov bolje kot ob polletju letošnjega leta. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), na katerega prevrednotenje nepremičnin v Mariboru ni imelo vpliva, je dosegel 16,9 milijona evrov in je glede na lansko obdobje nižji za 8 milijonov evrov oziroma za 32 odstotkov, za planom pa je zaostal za 7,5 milijona evrov.

Tudi poslovanje Skupine UNIOR je bilo v tretjem četrtletju letošnjega leta v medletni primerjavi s tretjim četrtletjem preteklega leta uspešnejše, saj je bil kljub 2,6 milijona evrov nižjim prihodkom od prodaje dosežen EBITDA višji za 37,8 odstotka oziroma za 2,2 milijona evrov. Če ne upoštevamo negativnega učinka prevrednotenja nepremičnin v Mariboru na pošteno vrednost, pa je bil glede na tretje trimesečje preteklega leta tudi EBIT višji za 2,4 milijona evrov, čisti poslovni izid pa za 1,8 milijona evrov.

Glede poslovanja Skupine UNIOR je potrebno poudariti, da smo glede na stanje pred enim letom znižali zadolženost pri bankah za 4,1 milijona evrov, s prejeto kupnino od prodaje naložbenih nepremičnin v Mariboru pa jo bomo v novembru znižali še za dodatnih 8,5 milijona evrov. Pri tem izpolnjujemo vse obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, hkrati pa brez odstopanj izpolnjujemo zaveze do bank, ki so opredeljene v Sindiciranih kreditnih pogodbah.

Zaradi zaprtja večine podjetij v avtomobilski industriji in nekaterih drugih industrijskih panogah, kakor tudi tehničnih trgovin, je sredi marca prišlo do sunkovitega in drastičnega upada naročil s strani naših kupcev. Tako smo bili 23. marca 2020 prisiljeni omejiti obseg proizvodnje in ga prilagoditi novemu naročilnemu stanju, več kot polovico zaposlenih pa smo bili primorani poslati domov na čakanje na delo.

Zaradi posledic epidemije koronavirusa smo že v prvem četrtletju zabeležili 14,5-odstotni upad čistih prihodkov od prodaje, v drugem četrtletju pa kar 55,2-odstotni upad glede na drugo četrtletje preteklega leta. V tretjem četrtletju se je počasi stanje izboljšalo, padec prodaje je bil v tem obdobju glede na tretje četrtletje preteklega leta 11,2-odstoten, pri čemer smo v septembru za 3,6 odstotka že presegli prihodke lanskega septembra.

V družbi UNIOR d.d. smo v devetih mesecih leta 2020 ustvarili 95,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 37,2 milijona evrov manj kot v enakem obdobju preteklega leta in predstavlja 28 odstotno znižanje.

Zaradi vpliva epidemije koronavirusa na znižanje obsega poslovanja in negativnega učinka prevrednotenja nepremičnin v Mariboru na pošteno vrednost smo v devetih mesecih leta 2020 v družbi UNIOR d.d. zabeležili 9,8 milijona evrov čiste poslovne izgube, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo ustvarili 5 milijonov evrov dobička, za 14,9 milijona evrov nižji poslovni izid in za 12 milijonov evrov zaostaja za načrtovanim. Iz enakih razlogov je tudi izid iz poslovanja (EBIT) družbe UNIOR d.d. v devetih mesecih leta 2020 negativen v višini 7,5 milijona evrov, kar je za 13,7 milijona evrov nižje od doseženega v devetih mesecih leta 2019. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), na katerega negativni učinek prevrednotenja nepremičnin v Mariboru ni imelo vpliva, je dosegel 3,6 milijona evrov in je glede na lansko obdobje nižji za 9 milijonov evrov oziroma za 71,4 odstotka, za planiranim pa je zaostal za 7,6 milijona evrov.

Brez negativnih učinkov prevrednotenja nepremičnin v Mariboru na pošteno vrednost bi družba UNIOR d.d. dosegla čisto izgubo v višini 5,5 milijona evrov, kar je le za 0,2 milijona evrov slabše kot ob polletju, EBIT pa bi bil negativen v višini 3,2 milijona evrov, kar je 0,6 milijona evrov bolje kot ob polletju letošnjega leta.

Ob tem je potrebno poudariti, da je bilo poslovanje družbe UNIOR d.d. v tretjem četrtletju letošnjega leta v medletni primerjavi s tretjim četrtletjem preteklega leta uspešnejše, saj je bil kljub 4,6 milijona evrov nižjim prihodkom od prodaje dosežen EBITDA višji za 1,4 odstotka oziroma za 41 tisoč evrov. Če ne upoštevamo negativnega učinka prevrednotenja nepremičnin v Mariboru na pošteno vrednost, pa je bil glede na tretje trimesečje preteklega leta tudi EBIT višji za štiri tisoč evrov, čisti poslovni izid pa za 40 tisoč evrov.

Za omilitev posledic epidemije koronavirusa smo v družbi UNIOR d.d. nemudoma aktivno pristopili k obsežnemu projektu obvladovanja stroškov, s katerim smo do septembra uspeli prihraniti 5,7 milijona evrov na področju fiksnih stroškov materiala in storitev ter variabilnih stroškov dela. Velik pomen za vzdrževanje likvidnosti družbe in ohranitev delovnih mest so imele tudi državne podpore za sofinanciranje stroškov dela v skladu s sprejeto interventno zakonodajo v višini 5,2 milijona evrov do konca septembra.

Vse obveznosti do bank iz naslova odplačil kreditov smo redno odplačevali do konca maja, ko smo v skladu z interventno zakonodajo na poslovne banke naslovili vlogo za odlog plačila glavnic kreditov za obdobje junij 2020 do maj 2021. Vlogo so nam vse banke odobrile, tako da družba od junija 2020 do maja 2021 do vseh bank poravnava samo obresti.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 27.11.2020