Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-39/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetem sklepu uprave glede odobrenega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je dne 23. 1. 2021 uprava družbe sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 7.909.878 EUR in je razdeljen na 7.909.878 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, poveča z denarnimi vložkom in sicer iz naslova odobrenega kapitala v skladu s 4. členom Statuta družbe in sicer v znesku 1.954.000,00 EUR na skupaj 9.863.878 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.954.000,00 EUR se izvede z izdajo 1.954.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 9.863.878 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 1.954.000,00 EUR. Vpisnik novih delnic je dolžan ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Uprava družbe se je ob soglasju nadzornega sveta družbe upoštevaje interes družbe, primernost in potrebnost ter sorazmernost ukrepa odločila, da se prednostna pravica delničarjev družbe izključi ter da se vse novo izdane delnice v celoti ponudijo izključno delničarju KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper.

Nadzorni svet družbe je soglasje k sklepu uprave z dne 23. 1. 2021 podal dne 25. 1. 2021.

Družba bo zainteresirano javnost redno obveščala o nadaljnjih postopkih glede povečanja osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 1. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 26.01.2021