Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-1/21

KD Group, d.d., Ljubljana

OBVESTILO

KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana ( v nadaljevanju: družba)  na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU obvešča javnost, da je upravni odbor družbe dne 3.3.2021 na podlagi sklepa, sprejetega pod 4. točko dnevnega reda  24. skupščine delničarjev KD Group d.d. z dne 12.7.2018, sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom 180.126 lastnih lastnic, kar predstavlja 7,71% osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe se bo zaradi umika 180.126 lastnih delnic zmanjšal za znesek 6.013.219,83 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju  72.024.269,74 EUR.

 

Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic v sodni register, bo družba izvedla umik 180.126 delnic  KDHR z organiziranega trga Ljubljanske borze in izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Po izvedenem zmanjšanju osnovnega kapitala bo osnovni kapital družbe razdeljen na 2.157.487 delnic KDHR.

 

Družba bo javnost tekoče obveščala o izvedenih postopkih v objavah na spletnih straneh Ljubljanske borze seonet in spletni strani družbe.

 

To obvestilo bo od 3.3.2021 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com  v sklopu javnih objav najmanj za obdobje petih let.


 

KD Group d.d.
Datum: 03.03.2021