Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-25/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Skupina Mercator tudi v letu 2020 z rastjo prihodkov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Mercator je imela v letu 2020 za 2,170 milijarde EUR prihodkov, torej 1,6 % več kot leto prej, pri čemer je prihodke iz prodaje v trgovini na drobno zvišala za 3,7 %. V Sloveniji, ki je Mercatorjev najpomembnejši maloprodajni trg, je Mercator dosegel še bistveno višjo rast prihodkov in sicer kar 5,1% rast v primerjavi z letom 2019. Skupina Mercator je v letu 2020 ustvarila za 162,8 milijonov EUR normalizirane EBITDA. Poslovni izid Skupine Mercator v letu 2020 je bil brez enkratnih poslovnih dogodkov 4,7 milijona EUR, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da je imela epidemija Covid-19 za 18,8 milijonov EUR neposrednih negativnih vplivov na poslovanje. Mercator je tudi v letu 2020 uspel bistveno znižati svojo zadolženost, saj je razmerje med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA znašal 5,2-kratnik.

»Skupina Mercator je kljub zelo zahtevnim pogojem poslovanja v letu 2020 dosegla vrsto ključnih strateških ciljev. Navkljub omejitvam, ki jih je prinašala epidemija, smo uspeli pomembno zvišati prihodke, svojo zadolženost oziroma neto finančni dolg pa ponovno znižati, saj je bil neto finančni dolg konec leta za 5,3 % nižji kot leta 2019,« je poudaril predsednik uprave družbe Mercator Tomislav Čizmić. »Ves čas boja proti epidemiji in ob zagotavljanju nemotene preskrbe prebivalcev z osnovnimi potrebščinami, se je Skupina Mercator posvečala doseganju rasti prihodkov in se osredotočila na zagotavljanje konkurenčnih cen ter željam in potrebam kupcev prilagojene široke ponudbe. Trdimo torej lahko, da je bilo poslovanje Skupine Mercator v letu 2020 uspešno,« še dodaja Čizmić.

Poslovno leto 2020 je zaznamovala predvsem epidemija korona virusa. Mercatorjeva uprava je še pred razglasitvijo epidemije oblikovala krizno delovno skupino, v kateri je sodelovalo več kot 100 ključnih kadrov na vseh trgih poslovanja, in dnevno analizirala šest ključnih točk: varnost zaposlenih, varnost kupcev, varna oskrbovalna veriga, upravljanje rasti prihodkov, družbena odgovornost in upravljanje z likvidnostjo. Krizna delovna skupina je pripravila in analizirala več scenarijev delovanja v kriznih pogojih ter sprejela vrsto preventivnih ukrepov, po razglasitvi epidemije je izvedla več kot 500 aktivnosti za upravljanje s krizo. Izrazitega pomena je bilo, da je Skupina Mercator še pred razglasitvijo epidemije zagotovila dodatne in zadostne količine predvsem osnovnih živil, in da je dnevno analizirala potrebe po izdelkih, ki so jih kupci najbolj potrebovali. Ključno je bilo tudi to, da je Skupina Mercator že pred krizo razvijala in poglabljala strateška sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi dobavitelji, kar se je znova pokazalo kot velika konkurenčna prednost Skupine Mercator.

Zaradi prevrednotenja nepremičnin in slabitev drugih osnovnih sredstev ter zaradi vpliva epidemije COVID-19 je Skupina Mercator je v letu 2020 dosegla poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v vrednosti
- 108,2 milijonov EUR in poslovni izid obračunskega obdobja v višini -156,7 milijonov EUR. Glavni razlog znižanja poslovnega izida iz poslovanja so prevrednotenja nepremičnin v letu 2020. Skupni normalizacijski vplivi na poslovni rezultat so znašali 161,4 milijona EUR.

Negativni vplivi na poslovanje Skupine v letu 2020 pa so bili predvsem skrajševanje obratovalnega časa trgovin v Sloveniji, sprejetje zakona o zaprtju trgovin ob nedeljah ter ukrepi za zaprtje celotnega sektorja HoReCA (hotelske namestitve, restavracije, gostilne, itd.) za vsaj pet mesecev in zaprtje šol, zaradi česar je veleprodajno področje Skupine Mercator doživelo velik padec prihodkov, ki ga je bilo potrebno nadomestiti. Podobno je bilo tudi na segmentu tehnike, saj so bile tehnične trgovine zaprte več kot četrtino leta 2020. Zaradi pomanjkanja povpraševanja kot posledice zaprtja trgov je upadla tudi Mercatorjeva lastna proizvodnja, Mercator IP se je soočal z upadom povpraševanja v segmentu pripravljenih jedi (»to-go«) predvsem zaradi zaprtja šol in upada turizma. Zaradi zaprtja države za turiste je prodaja padla za 10,5 %. Tudi segment Nepremičnine je imel izrazito negativne vplive na poslovanje zaradi zaprtja lokalov najemnikov. Vse to je predstavljalo dodaten izziv za zagotavljanje poslovne uspešnosti Skupine Mercator.

Epidemiološki ukrepi so imeli velike posledice z vidika stroškov. V letu 2020 so se stroški materiala in storitev povišali za 4,4 % ali za 26,2 milijonov EUR, saj je bilo treba veliko vlagati v zaščito zaposlenih in kupcev. Tudi stroški dela so se na ravni Skupine Mercator povišali za kar 8,7 % glede na leto 2019 in so znašali skoraj 276 milijonov EUR. Stroški dela so se povečali zaradi spremenjene zakonodaje na področju minimalne plače na vseh trgih poslovanja, v Sloveniji pa so k rasti stroškov dela dodatno prispevale izplačila pomoči med epidemijo vsem zaposlenim v skladu z zakonodajo in izplačila dodatkov k plači zaradi večjega tveganja pri delu med epidemijo za aktivne zaposlene v operativni dejavnosti.

Navkljub vsem omejitvam, ki jih je pred Skupino Mercator ter celotnim gospodarskim in družbenim sistemom postavljalo leto 2020 oz. razglasitev epidemije na vseh trgih, je Skupina Mercator nadaljevala z razvojem in prenovo svoje mreže, prav tako tudi z aktivnostmi na vseh ključnih razvojnih projektih, pri katerih izstopa projekt gradnje logistično-distribucijskega centra v Ljubljani. Pospešeno in nemoteno so potekale priprave potrebnih podlag za odločitve v zvezi s predvideno organizacijo, izborom tehnologije, optimiziranjem investicije ter pripravo dokumentacije za sprožitev formalnih postopkov pridobivanja vse potrebne dokumentacije.

Poslovno leto 2020 sta zaznamovala tudi projekta predvidenega združevanja s Fortenova grupo in projekt refinanciranja dolga Skupine Mercator. Uprava Skupine Mercator je pripravila vse potrebno za uspešno dokončanje postopkov prenosa na Fortenova grupo in predvsem za refinanciranje obstoječe pogodbe o reprogramu finančnih obveznosti Skupine Mercator.

Tako je Skupina Mercator leto 2021 pričakala v dobri poslovni kondiciji, pripravljena na nove izzive in na nov razvojni ciklus.

Obvestilo bo od 26. 4. 2021 in za obdobje najmanj 10 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si

Poslovni sistem Mercator d.d.
Uprava
Datum: 26.04.2021