Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-347/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvih treh mesecih 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav ostaja osredotočena na zastavljene strateške usmeritve, med njimi na dobičkonosno in varno poslovanje, pri delovanju pa ustrezno upošteva zahtevnost poslovnega okolja z nejasnimi posledicami pandemije covid-19 na gospodarstvo in razmere na kapitalskih trgih. V trimesečju je obračunala 7 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije (371,7 milijona evrov) kot lani v enakem obdobju, premijsko rast je dosegla na večini trgov. V dejavnosti upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja je povečala obseg sredstev za 13 odstotkov (na 1.307,7 milijona evrov) glede na konec leta 2020. Dobiček pred obdavčitvijo skupine ob trimesečju znaša 31,8 milijona evrov in je 21 odstotkov višji kot v lanskem primerljivem obdobju ter 6 odstotkov višji kot v letu pred pandemijo covid-19 (trimesečje leta 2019). Skupina ocenjuje, da bo ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta dosegla letni dobiček v načrtovanem razponu.

DOBIČKONOSNO POSLOVANJE. Skupina Triglav je v letošnjih prvih treh mesecih ustvarila 31,8 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo, kar je 21 odstotkov več kot v prvem trimesečju 2020 ter 6 odstotkov več kot v prvem trimesečju 2019 (primerjalno trimesečje pred pandemijo covid-19). Na dosežen rezultat sta ugodno vplivala povečan obseg zbrane premije in manj izrazito škodno dogajanje, hkrati pa so vplivale tudi še vedno neugodne razmere obrestnih mer, ki znižujejo obrestne prihodke, ter oblikovanje dodatnih zavarovalno-tehničnih rezervacij zaradi obstoječih in pričakovanih poslovnih razmer. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Leto 2021 smo začeli dobro. Ocenjujemo, da bomo ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta dosegli letni dobiček v načrtovanem razponu. Pri našem delovanju primerno upoštevamo še vedno visoko stopnjo negotovosti v poslovnem okolju, nejasne posledice pandemije covid-19 na gospodarstvo in neugodne razmere nizkih obrestnih mer.«

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj je Skupina Triglav primerjalno z lanskim enakim obdobjem dosegla 7-odstotno rast konsolidirane kosmate premije oziroma skupaj 371,7 milijona evrov. Rast je dosegla skoraj na vseh trgih, v Sloveniji je znašala 5 odstotkov in bila nad rastjo trga, izven Slovenije pa 11 odstotkov. Premija se je povečala v vseh treh segmentih zavarovanj, in sicer 9 odstotkov v segmentu premoženjskih zavarovanj in po odstotek v segmentih zdravstvenih, življenjskih in pokojninskih zavarovanj. Škodno dogajanje v prvih treh mesecih leta je bilo manj izrazito. Skupina je obračunala 171,3 milijona evrov kosmatih zneskov škod oziroma 4 odstotke manj, kar gre pripisati tudi dejstvu, da so za razliko od lani letošnji prvi trije meseci minili brez večjih množičnih škodnih dogodkov. Kombinirani količnik Skupine Triglav je dosegel ugodno vrednost 87,9 odstotka, pri čemer se je izboljšal tako škodni kot odhodkovni količnik. Ob koncu marca 2021 je Skupina imela oblikovanih 3.142,0 milijona evrov zavarovalno-tehničnih rezervacij, kar je za 4 odstotke več kot ob koncu leta 2020. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnil: »Že od začetka pandemije opažamo pri nekaterih zavarovanjih manjšo pogostost nastanka škod, ki je posledica manjše gospodarske aktivnosti zaradi omejitev poslovanja ali siceršnjih omejitev gibanja zavarovancev. Pričakujemo, da bomo do konca leta skladno s sistemskimi rešitvami na področju zdravstva zavarovancem izplačali višje zavarovalnine, na nekaterih drugih zavarovalnih področjih pa okrepili vrednost storitev za naše stranke. V ta namen smo oblikovali ustrezne dodatne rezervacije, kar se odraža tudi v trimesečnih rezultatih

NALOŽBEN PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Stanje na finančnih trgih tudi letos vpliva na donose 3,5 milijarde evrov obsežnega naložbenega portfelja Skupine in s tem tudi na višino zavarovalno-tehničnih rezervacij. V letošnjem letu ni prišlo do bistvenih sprememb pri naložbenju in sestavi portfelja Skupine.

Skupina je ob koncu marca preko družbe Triglav Skladi upravljala 1.307,7 milijona evrov sredstev strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja. Obseg se je glede na konec leta 2020 povečal za 13 odstotkov, kar je posledica neto prilivov in razmer na kapitalskih trgih. Triglav je s 32,9-odstotnim tržnim deležem eden vodilnih upravljavcev premoženja v investicijskih skladih v Sloveniji.

UPRAVLJANJE STROŠKOV. Skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški so se povišali za 5 odstotkov na 75,8 milijona evrov kot posledica povečanja določenih stroškov, ki so povezani z zavarovalno dejavnostjo, predvsem stroškov pridobivanja zavarovanj. Delež obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji je znašal ugodnih 18,4 odstotka, kar je na ravni primerljivega obdobja lani.

V priponki sta objavljena trimesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 5. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 18.05.2021