Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-380/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Prva informacija o 46. skupščini delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na današnji 46. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se del bilančnega dobička v višini 38.649.751,60 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar predstavlja 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za leto 2020 in 5-odstotni dividendni donos. Dividenda znaša 1,70 EUR bruto na delnico in se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Zavedamo se pomena izplačila dividend za naše delničarje in želimo izvajati vzdržno in atraktivno dividendno politiko, kot je začrtana. Pri letošnjem odločanju o uporabi bilančnega dobička je skupščina upoštevala predlog uprave in nadzornega sveta, ki je skladen z dividendno politiko in ki smo ga regulatorju tudi utemeljili na podlagi izvedenih testov stresnih scenarijev. Ti kažejo, da bo Skupina Triglav kljub izplačilu dividende v tej višini ohranila finančno stabilnost v še vedno prisotnih razmerah velike negotovosti.«

Delničarji so se tudi seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2020, podali razrešnico upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice ter potrdili predlagane spremembe statuta zavarovalnice, ki so posledica spremenjene zakonodaje in določenih vsebinskih dopolnitev. Za člane nadzornega sveta so imenovali obstoječega člana Andreja Andoljška ter nove člane Tomaža Benčino, Branka Bračka, Jureta Valjavca in Petra Kavčiča.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 25. 5. 2021  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 25.05.2021