Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-416/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Mnenje poslovodstva ciljne družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi člena 34 Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami; »ZPre-1«) uprava družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, z matično številko: 5300231000 (v nadaljevanju »ciljna družba«), objavlja v zakonskem roku 10 dni od objave prevzemne ponudbe naslednje mnenje poslovodstva ciljne družbe v zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta, ki jo je prevzemnik FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, s poslovnim naslovom Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Hrvaška (v nadaljevanju »prevzemnik«), objavil dne 26. 5. 2021 v časniku Delo:

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe, še zlasti zaposlovanje, ter ocena strateških načrtov prevzemnika za ciljno družbo in njihovih možnih posledic na zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov, kakor so določeni v prospektu

Prevzemnik v prevzemni ponudbi in prospektu navaja, da z objavo prevzemne ponudbe izpolnjuje obveznosti skladno z ZPre-1, ki jih ima zaradi doseganja prevzemnega pragu. Po navedbah prevzemnika je cilj prevzemne ponudbe pridobiti čim večje število delnic ciljne družb, pri čemer bo v primeru, da doseže zadostno število glasovalnih pravic, po zaključenem prevzemnem postopku morda sledil postopek izključitve manjšinskih delničarjev. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 88,1 % vseh delnic ciljne družbe, kar pomeni, da bi se z izvedbo prevzemnega postopka nadaljeval postopek konsolidacije lastniške strukture ciljne družbe.

Kot izhaja iz prevzemne ponudbe in prospekta, namerava prevzemnik v skladu s splošno politiko poslovanja prevzemnika po prevzemu ciljne družbe konsolidirati in integrirati vse poslovne funkcije v prodajni diviziji prevzemnika in ob tem preučiti najboljše možnosti za doseganje sinergij in s tem povezanih prihrankov na področju nabave, IT, strukture upravljanja in poslovnih postopkih na področju nabavne verige in logistike. Po navedbah prevzemnika je načrtovano, da bo del prihrankov iz naslova sinergij vložen v izboljšave ciljne družbe in njene odvisne družbe ter da bo imela ciljna družba dodatne koristi od centrov prodajne odličnosti na ravni skupine prevzemnika.

V zvezi s financiranjem prevzema prevzemnik med drugim navaja, da bo prevzem financiral z lastnimi likvidnimi viri in da se za plačilo delnic ciljne družbe ni zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.

Iz navedb prevzemnika glede politike zaposlovanja sledi, da morebitna uspešna prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe ter da niso načrtovane spremembe zaposlovanja neposredno po zaključku prevzema. Glede na to, da v ponudbi in prospektu ni navedenih informacij o morebitni selitvi sedeža oziroma kraja poslovanja ciljne družbe, uprava ciljne družbe meni, da na tem področju ni pričakovati bistvenih sprememb.

Uprava na podlagi navedb prevzemnika v prevzemni ponudbi in prospektu ocenjuje, da bo izvedba prevzemne ponudbe pozitivno vplivala na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe in je tako v interesu ciljne družbe. Uprava ciljne družbe strateške načrte prevzemnika ocenjuje kot koristne in ustrezne za ciljno družbo. Ciljna družba se je v preteklih letih z vrsto aktivnosti uspela uspešno finančno in poslovno prestrukturirati. Ciljna družba je namreč v relativno kratkem času uspela doseči ključne strateške cilje, predvsem na ravni zviševanja prihodkov, poslovne uspešnosti, zviševanju tržnih deležev in zmanjševanju zadolženosti. Uspešna prevzemna ponudba pa bo zaključila tudi lastniško prestrukturiranje družbe. Z novim stabilnim lastnikom bo ciljni družbi zagotovljena stabilnost, predvsem pa bo ciljni družbi omogočen hitrejša rast, višja poslovna uspešnost. Ciljni družbi bo omogočen tudi nov investicijski ciklus, predvsem na področju logistike, ki je ključen dejavnik poslovne uspešnosti dejavnosti. Uspešnost prevzemne ponudbe je tudi v interesu varovanja in stabilnosti delovnih mest, nadaljnjega razvoja celotne dobaviteljske verige in nenazadnje tudi v interesu vseh držav in lokalnih skupnosti, na trgih, kjer ciljna družba posluje.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

Med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ne obstaja noben dogovor glede prevzemne ponudbe, pri čemer uprava pojasnjuje, da so Fabris Peruško, član upravnega odbora in glavni izvršni direktor prevzemnika, Sergei Volk, član upravnega odbora prevzemnika, in Ivica Mudrinić, član upravnega odbora prevzemnika, tudi člani nadzornega sveta ciljne družbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik

Med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ne obstaja dogovor o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.

4. Izjava glede morebitnega sprejema prevzemne ponudbe s strani članov poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Noben izmed članov uprave ciljne družbe ni imetnik delnic ciljne družbe z oznako MELR in ISIN kodo SI0031100082, ki so predmet prevzemne ponudbe.

5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe, ki se nanaša na leto 2020, je bilo sprejeto dne 22. 4. 2021  na redni seji nadzornega sveta ciljne družbe in je javno dostopno na spletnih straneh ciljne družbe (https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Letno-porocilo-Skupine-Mercator-in-druzbe-Poslovni-sistem-Mercator-d.-d.-2020.pdf).

Zadnja javno objavljena revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31. 12. 2020 znašala 60,5 EUR.

Ciljna družba je na dan 31. 12. 2020 zaposlovala 9.216  delavcev (v celotni skupini ciljne družbe pa je bilo na ta datum zaposlenih 20.960 delavcev). Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala predstavniku delavcev ciljne družbe, t.j. predsednici sveta delavcev ge. Vesni Stojanović. Uprava ciljne družbe do dneva objave tega mnenja s strani predstavnika delavcev ni prejela ločenega mnenja o učinkih prevzemne ponudbe na zaposlovanje – v kolikor bo takšno ločeno mnenje prejela naknadno, bo le-tega takrat tudi objavila. 

To mnenje bo dne 4. 6. 2021 objavljeno na spletni strani ciljne družbe www.mercatorgroup.si ter na SEOnet.

Poslovni sistem Mercator d.d.
Tomislav Čizmić, predsednik uprave
Draga Cukjati, članica uprave
Igor Mamuza, član uprave
Datum: 04.06.2021