Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-517/21

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Sklic 39. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktor družbe sklicuje

39. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d.,

ki bo dne 20.8.2021 ob 15:00 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52.

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2020, izčrpne informacije o pravicah delničarjev ter obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dalje. Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno tudi na spletni strani družbe (www.kompas-shop.si).

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 20.7.2021, podan pa je tudi v pripetem dokumentu.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 20.7.2021 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktor družbe
Datum: 20.07.2021
Pripeti dokumenti:  Sklic 39. skupščine