Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-9/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvem polletju 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je v polletju obračunala 9 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije (731,1 milijon evrov) kot lani v enakem obdobju, premijsko rast je dosegla na vseh trgih in v vseh treh zavarovalnih segmentih. Pri upravljanju premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja je glede na konec leta 2020 povečala obseg sredstev v upravljanju za 20 odstotkov (na 1.392 milijona evrov). Polletni dobiček pred obdavčitvijo skupine znaša 56,2 milijona evrov in je 39 odstotkov višji kot v lanskem polletju ter 35 odstotkov višji kot v polletju leta 2019 (letu pred pandemijo covid-19). Skupina ocenjuje, da bo ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta dosegla letni dobiček v načrtovanem razponu.

DOBIČKONOSNO POSLOVANJE. Skupina Triglav je v polletju ustvarila 56,2 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo, kar je 39 odstotkov več kot v lanskem polletju in 35 odstotkov več kot v predlanskem (primerjalno polletje pred pandemijo covid-19). Dobiček premoženjskih zavarovanj se je povečal za 23 odstotkov na 42,6 milijona evrov, dobiček življenjskih in pokojninskih zavarovanj je znašal 5,0 milijona evrov in dobiček zdravstvenih zavarovanj 5,2 milijona evrov. Dobiček poslovanja nezavarovalnih družb skupine  je dosegel 3,5 milijona evrov. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V Skupini Triglav smo osredotočeni na zastavljene strateške usmeritve in kot ekipa preko 5.300 sodelavcev čvrsto zavezani naši trajnostni usmerjenosti. Zadovoljni smo z doseženim v prvem polletju. Zavarovalno-tehnični rezultati so zelo dobri in poslovanje na področju upravljanja premoženja strank uspešno, medtem ko je rezultat iz donosa finančnih naložb pričakovano znižan zaradi stanja obrestnih mer. Na podlagi dosedanjega poslovanja in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta ocenjujemo, da bomo dosegli letni dobiček v načrtovanem razponu med 85 in 95 milijoni evrov.«

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj je Skupina Triglav obračunala kar 9 odstotkov več konsolidirane kosmate premije kot v lanskem polletju (731,1 milijonov evrov). Premijsko rast je dosegla na vseh trgih in v vseh treh zavarovalnih segmentih. V Sloveniji je rast znašala 7 odstotkov, kar je 4 odstotne točke nad trgom, in na trgih izven Slovenije 16 odstotkov. Premija premoženjskih zavarovanj se je letos glede na lansko polletje povečala za 10 odstotkov, premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 9 odstotkov in premija zdravstvenih zavarovanj za odstotek.

Kosmati zneski škod so znašali 347,6 milijona evrov, kar je 5 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 4 odstotke več kot predlani. Njihova rast je posledica rasti portfelja na vseh zavarovalnih področjih v zadnjih letih in izplačil škod, za katere pa je Skupina Triglav že imela oblikovane ustrezne rezervacije ob koncu lanskega leta (predvsem potresa na Hrvaškem). Za razliko od prvega četrtletja so bili v drugem četrtletju prisotni tudi množični škodni dogodki, katerih ocenjena vrednost znaša 6 milijonov evrov. Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj Skupine Triglav je znašal ugodnih 89,6 odstotka, kar je posledica izboljšanega škodnega količnika. Skupina je imela ob letošnjem polletju oblikovanih za 6 odstotkov več zavarovalno-tehničnih rezervacij (3.221,3 milijona evrov) kot ob koncu leta 2020. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnil: »Pri oblikovanju zavarovalno-tehničnih rezervacij z ustrezno previdnostjo upoštevamo pričakovane razmere. V letošnjem polletju smo kljub rasti kosmatih zneskov škod še vedno opažali nižjo škodno pogostnost v posameznih zavarovalnih vrstah zaradi občasnih omejitev, povezanih s pandemijo covid-19. Pričakujemo popolno normalizacijo poslovnega okolja, zato smo ponekod, na primer pri zdravstvenih in avtomobilskih zavarovanjih, oblikovali dodatne rezervacije, medtem ko smo jih pri življenjskih zavarovanjih oblikovali manj kot v lanskem polletju.«

NALOŽBEN PORTFELJ IN RAST SREDSTEV STRANK V UPRAVLJANJU. Tudi letos nizke ravni obrestnih mer vplivajo na donose 3.557,6 milijona obsežnega naložbenega portfelja Skupine, saj v njem večinski, 71-odstotni delež predstavljajo obvezniške naložbe. Skupina pri naložbenju in sestavi celotnega portfelja ni izvedla bistvenih sprememb. Letošnje razmere na kapitalskih trgih in neto prilivi so pozitivno vplivali na dejavnost upravljanja sredstev strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja, ki ga Skupina izvaja preko družbe Triglav Skladi. Sredstva so dosegla 1.392 milijona evrov, kar je 20 odstotkov več kot konec leta 2020.

TRAJNOSTNI VIDIK POSLOVANJA. Skupina sledi sprejeti zavezi trajnosti (ESG), ki izraža smer razvoja in vtkanost trajnostnega vidika v njen poslovni model. Spremljanje trajnostnih tveganj in priložnosti vključuje v upravljanje premoženja in v zavarovalno-naložben produktno-storitveni splet ter povečuje delež trajnostnih naložbenih razredov v skladu s ciljem evropskega zelenega dogovora o doseganju ogljične nevtralnosti. V zavarovalni dejavnosti ponuja produkte za aktivno upravljanje tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami, gospodarnejšo uporabo energije in njene proizvodnje iz obnovljivih virov ter trajnostne mobilnosti.

V priponki sta objavljena polletno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 17. 8. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 17.08.2021