Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-592/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklepi 29. izredne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja sklepe 29. izredne skupščine delničarjev, ki je bila sklicana na zahtevo večinskega delničarja Fortenova Grupa, d. d., in ki je potekala dne 1. 9. 2021, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.


Sprejeti sklepi skupščine:

Sprejeti sklepi 29. izredne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., in ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine.

Nasprotni predlog:

Na skupščini je bil k drugi točki dnevnega reda podan in sprejet nasprotni predlog delničarja Bojana Šporarja, ki ni nasprotoval povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, ampak je z nasprotnim predlogom zgolj natančneje določil pripadajoči znesek ene (1) nove navadne imenske kosovne delnice, ki naj se izda zaradi povečanja osnovnega kapitala. V posledici je natančneje določen tudi predlagani znesek povečanja osnovnega kapitala, ki je enak zmnožku pripadajočega zneska novih delnic (35,819585143055845375666789198323 EUR/delnico) ter števila novih delnic, ki naj se izdajo na podlagi vplačila stvarnega vložka (166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic). S tem se zagotavlja, da predlagano povečanje osnovnega kapitala temelji na natančneje izračunanem pripadajočem znesku ene (1) kosovne delnice družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., kar je v interesu vseh delničarjev družbe.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini so izpodbijanje sprejetega sklepa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki napovedali trije delničarji.

Zastopanost petih največjih delničarjev:

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev je znašal 96,42 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

  • Fortenova Grupa d. d.: število delnic in glasov 5.427.500, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 89,73 %;
  • OTP banka d. d. - client account - fiduciarni račun: število delnic in glasov 367.904, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 6,08 %;
  • Zagrebačka banka d. d. - fiduciarni račun: število delnic in glasov 35.439, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,59 %;
  • Raiffeisen Bank Austria d. d. - fiduciarni račun: število delnic in glasov 1.300 delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,02 %;
  • Željan Marija: število delnic in glasov 150, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,00 %.

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Obvestilo bo od 2. 9. 2021 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d
Uprava
Datum: 02.09.2021