Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-594/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Poziv k vpisu in vplačilu delnic izdajatelja poslovni sistem mercator, d.d.

Na podlagi sklepa št. 2 devetindvajsete izredne skupščine družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d., Dunajska cesta 107, Ljubljana (»Izdajatelj«) z dne 1. 9. 2021 o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki, kot je vsebovan v notarskem zapisniku notarke Barbare Andrič Velkovrh opr. št. SV-1211/2021, z dne 1. 9. 2021, objavljenem na spletnem naslovu Ljubljanske borze, d.d. (http://seonet.ljse.si) in spletni strani Izdajatelja, z izdajo 166.667 novih navadnih imenskih kosovnih delnic Izdajatelja (»Nove delnice«), ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami Izdajatelja, po emisijski vrednosti 36 EUR za eno Novo delnico, Izdajatelj objavlja

poziv k vpisu in vplačilu Novih delnic
 

Vpisovanje Novih delnic se bo pričelo dne 4. 9. 2021 in bo trajalo do vključno dne 26. 9. 2021.

Vpisovanje Novih delnic bo potekalo na sedežu Izdajatelja, Dunajska cesta 107, Ljubljana, v tajništvu področja financ in informatike, soba 712, 7. nadstropje, vsak delovni dan med 09:00 in 15:00 uro.

Pri vpisu in vplačilu Novih delnic lahko sodeluje le FORTENOVA GRUPA, d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška (v nadaljevanju Vpisnik).

Vpis Novih delnic se izvrši z veljavno izpolnitvijo in podpisom vpisnega potrdila, kot je priložen k temu navodilu (Priloga 1), s strani zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca Vpisnika. Hkrati s podpisom vpisnega potrdila je dolžan Vpisnik vplačati prodajno vrednost vpisanih Novih delnic v višini emisijskega zneska ene Nove delnice (36,00 EUR), pomnoženega s številom vpisanih Novih delnic s strani Vpisnika.

Vplačilo vpisanih Novih delnic Vpisnik izvrši tako, da z Izdajateljem veljavno sklene pravni posel v vsebini, ki ustreza osnutku sporazuma o vplačilu stvarnega vložka s konverzijo denarnih terjatev (Priloga 2), s katerim Vpisnik svoje denarne terjatve, ki so predmet stvarnega vložka in so navedene v vpisnem potrdilu, odstopi Izdajatelju. Podrobnejša navodila glede vpisovanja in vplačevanja Novih delnic so priložena k temu pozivu (Priloga 3).

Obvestilo bo od 2. 9. 2021 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 02.09.2021
Pripeti dokumenti:  Priloga 1,  Priloga 2,  Priloga 3