Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-303/22

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine in ločenega zasedanja prednostnih delničarjev

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.:

sklicuje

25. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA D.D.

in

LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA B SKUPINE PRVA D.D.


ki bo 17. junija 2022 v prostorih družbe SKUPINA PRVA, d.d., na Fajfarjevi ulici 33, 1000 Ljubljana. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani AJPES.

Na poslovnem naslovu družbe Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure dostopni:

• sklic skupščine,

• gradivo za skupščino,

• obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prve alineje,

• letno poročilo družbe za leto 2021 in poročilo nadzornega sveta,

• poročilo o prejemkih članov vodenja in nadzora

• politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Skupina Prva, d.d.

• poročilo o odsvajanju lastnih delnic

• izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

 

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 13.05.2022