Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-20/18

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v 2017 z najvišjimi prihodki v zadnjih petih letih. V 2018 načrtujemo 10-odstotno rast osnovne dejavnosti.

Komentar uprave na oceno poslovanja v letu 2017 in napoved za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 12. januar 2018 -  Skupina Gorenje je v letu 2017 dosegla zastavljen cilj prihodkov, ki po ocenah znašajo 1,307 milijarde evrov in so skoraj 4 odstotke višji kot leto prej. Najbolj so k rasti pripomogli višji prihodki od prodaje v Rusiji, Ukrajini, na Nizozemskem, Bližnjem in Daljnem Vzhodu ter trgih Amerike, Azije in Avstralije. Dobiček iz poslovanja je znašal 21,7 milijona evrov, Skupina pa je ustvarila 1,2 milijona evrov čistega dobička. Leto so zaznamovali številni ukrepi za omejitev negativnih dejavnikov na trgu, predvsem je šlo za rast cen surovin in materialov, kar je močno vplivalo na dobičkonosnost poslovanja v drugem polletju. V letu 2018 načrtujemo nadaljnjo rast prihodkov ter tudi čistega dobička. V skladu s strateškimi usmeritvami bomo še naprej povečevali prodajo na zunajevropskih trgih, hkrati pa bomo krepili tudi deleže na pomembnih evropskih trgih in še naprej povečevali deleža inovativnih in premijskih aparatov. 

V letu 2017 smo v Skupini Gorenje sklenili večletni cikel velikih naložb v proizvodnji. Rezultat so nove generacije izdelkov v vseh izdelčnih skupinah za vse ključne blagovne znamke. Lani smo tako začeli s serijsko proizvodnjo in prodajo novih generacij premijskih pralnih in sušilnih ter pomivalnih strojev in samostojnih štedilnikov. V končni razvojni fazi so novi vgradni hladilno zamrzovalni aparati in povezljivi aparati, za katere poteka intenzivno testiranje in optimiziranje sistema. Povezljive aparate pod blagovno znamko Atag smo ob koncu leta že začeli dobavljati partnerjem za vgradnjo v pametna stanovanja na Nizozemskem.

Predvsem v drugi polovici leta so na poslovanje neugodno vplivali: nižja prodaja od načrtovane v dejavnosti Gospodinjski aparati, predvsem zaradi cenovnega repozicioniranja v Nemčiji, cenovni pritiski na področju stroškov dela, rast cen na nabavnih trgih ter povečani proizvodni stroški, povezani z omenjenim začetkom serijske proizvodnje novih generacij izdelkov.

Osredotočamo se na temeljno dejavnost

Ena od glavnih usmeritev Skupine Gorenje v 2017 je bila osredotočanje na dejavnost Gospodinjskih aparatov kot temeljno dejavnost Skupine, zato smo pregledali možnosti odprodaje podjetij in sredstev s področja Ostalih dejavnosti. Začeli smo s procesom dezinvestiranja Gorenja Surovine, največje družbe v okviru Ostalih dejavnosti, z aktivnostmi pa bomo nadaljevali tudi v letu 2018. Nadaljujemo tudi z digitalno preobrazbo kot smo jo začrtali v digitalni poslovni strategiji družbe.

V letu 2018 načrtujemo pomembno znižanje čistih finančnih obveznosti, ki bodo ob koncu leta znašale 274 milijonov evrov oz. 75 milijonov manj kot ob koncu leta 2017. Znižanje čistih finančnih obveznosti je v največji meri rezultat načrtovanih aktivnosti dezinvestiranja družb netemeljne dejavnosti, uskladitve obsega investiranja z obsegom amortizacije, optimiziranja obratnega kapitala ter ustvarjenega pozitivnega denarnega toka iz poslovanja.

Načrtujemo, da bo v letu 2018 EBITDA znašal dobrih 86 milijonov evrov in bo za 13 odstotkov višji od ocenjenega EBITDA v letu 2017. Načrtovani EBIT v višini  dobrih 25 milijonov evrov  predstavlja več kot 16-odstotno rast v primerjavi z oceno leta 2017. Ob koncu leta 2018 načrtujemo poslovni izid v višini 8,1 milijona evrov.

Prihodke od prodaje gospodinjskih aparatov bomo povečali za desetino

Nadaljevanje osredotočanja na temeljno dejavnost bo pozitivno vplivalo tudi na poslovanje v letu 2018. Načrtujemo okrog 1,33 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je kljub načrtovanemu dezinvestiranju na področju Ostalih dejavnosti za 1,6 odstotka več kot v oceni leta 2017. V temeljni dejavnosti Gospodinjski aparati bomo v letu 2018 ustvarili 1,19 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je dobrih 10 odstotkov več od ocene leta 2017, načrtovani kosmati donos v tej dejavnosti pa za 6,6 odstotkov presega ocenjeni ustvarjeni kosmati donos v letu 2017. Višji prihodki bodo predvsem posledica povečane prodaje inovativnih in premijskih aparatov, ki bodo v strukturi prihodkov od prodaje velikih gospodinjskih aparatov letos  predstavljali več kot 22- oziroma več kot 30-odstotni delež.

Med blagovnimi znamkami največjo rast načrtujemo pri premijski blagovni znamki Asko, kjer bomo prodajo predvsem na račun Azije, Avstralije in Rusije povečali za več kot 20 odstotkov. Pod blagovno znamko Atag načrtujemo 13-odstotno rast, medtem ko bomo prodajo izdelkov blagovne znamke Gorenje na vseh trgih povečali za 8 odstotkov. V okviru Evropske unije bomo najbolj povečali prodajo v Nemčiji, na Poljskem, Madžarskem, v Sloveniji in na Hrvaškem, medtem ko bomo zunaj EU najbolj rasli na trgih Rusije, Ukrajine, Bosne, Srbije ter v državah Bližnjega in Daljnega Vzhoda, Azije in na Tajskem.

Novi izdelki zagotavljajo višje prodajne cene in višje prihodke

Med gospodinjskimi aparati načrtujemo največjo rast prodaje pralno sušilnih aparatov (14,5 -odstotna rast). Leto 2018 bo prvo polno leto prodaje nove generacije pralno sušilnih aparatov pod blagovno znamko Asko, zato načrtujemo pomembno povišanje povprečnih prodajnih cen. Pod blagovno znamko Gorenje bomo letos začeli s prodajo nove generacije pralno sušilnih aparatov, ki bo predstavljala kar polovico proizvodnje in prodaje. S povečanjem deleža naprednih aparatov blagovne znamke Gorenje se bodo pomembno povišali skupni prihodki od prodaje v Nemčiji, na Hrvaškem, na Poljskem, v Rusiji, Sloveniji in Ukrajini.

Načrtujemo tudi skoraj 13-odstotno povečanje prodaje kuhalnih aparatov ter 7,5-odstotno rast prodaje pralno pomivalnih aparatov pri blagovnih znamkah Gorenje in Asko.

V letu 2018 načrtujemo tudi pomembna vlaganja v razvoj, za katerega bomo namenili okrog 3 odstotke prihodkov Skupine. Tako bomo razvijali vgradna indukcijska, plinska in električna kuhališča, nove platforme za vgradne pečice ter premijska kuhališča, nadgradili bomo pralno sušilne aparate Asko in razvijali novo generacijo pralno sušilnih aparatov Asko Professional, razvijali dizajnsko linijo Simplicity 2.1 ter novo platformo prostostoječih hladilnikov. Nadaljevali bomo z razvojem povezljivih aparatov.

Nadzorni svet je oceno poslovanja v letu 2017 in gospodarski načrt Skupine Gorenje za poslovno leto 2018 obravnaval na seji 11. januarja, nadzorniki so se seznanili tudi s potekom procesa iskanja ustreznega strateškega partnerja.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s postopki, ki sta jih takratna revizijska komisija in nadzorni svet v letih 2010 in 2011 obravnavala v zvezi s posojilom družbi Intersolar. Nadzorni svet je ugotovil, da so bili vsi postopki zaključeni v letu 2012, ko je bilo poročilo o delu nadzornega sveta predstavljeno tudi na skupščini delničarjev. Poročilo so člani takratne revizijske komisije predstavili tudi pristojnim državnim organom. Glede na navedeno in upoštevajoč, da je bilo posojilo skupaj z obrestmi v celoti poplačano, je nadzorni svet sprejel odločitev, da se s tem primerom ne bo več ukvarjal.

V zvezi s sponzoriranjem ruskega nogometnega kluba Torpedo Moskva pa je na predlog predsednika uprave Franja Bobinca in revizijske komisije nadzorni svet sprejel odločitev, da se v najkrajšem možnem času opravi pregled posla.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 12.01.2018