Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-711/21

KD d.d., Ljubljana

Obvestilo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in členov 7 ter 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD) obvešča, da je upravni odbor KD na svoji seji, ki je potekala dne 19.11. 2021 in v zvezi s postopkom izključitve manjšinskih delničarjev v družbi KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group), izdajatelju delnic z oznako KDHR ter  na podlagi pridobljene:

  • cenitve premoženja KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group)  v skladu s standardi, ki veljajo za cenitev premoženja in določitev profitnega stanja družbe KD d.d., za namen določitve primerne denarne odpravnine  ob izključitvi manjšinskih delničarjev v družbi KD Group; 
  • mnenja revizorja o primernosti višine denarne odpravnine v znesku 44,90 EUR na delnico z oznako KDHR,

sprejel sklep, da bo po pridobitvi izjave banke, s katero banka solidarno odgovarja za izpolnitev obveznosti KD kot glavnega delničarja v družbi KD Group d.d.  pripravil in na KD Group d.d. naslovil zahtevo za sklic skupščine delničarjev, na kateri bodo delničarji odločali o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe KD Group d.d.  ter  o umiku delnic z oznako KDHR z organiziranega trga po prenosu delnic manjšinskih delničarjev na KD.

 

KD, finančna družba, d.d. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD d.d.) je neposredni lastnik 2.100.093 kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 97,339 % vseh delnic družbe KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »družba«) in 97,339 % glasovalnih pravic v tej družbi. Navedeno dejstvo daje družbi KD d.d. status glavnega delničarja družbe KD Group d.d.

 

To obvestilo bo od 19.11.2021 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

KD d.d.
Upravni odbor
Datum: 19.11.2021