Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-144/10

ALPOS, d.d., Šentjur

Vabilo na skupščino

Uprava družbe Alpos, Industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur (dalje: družba) na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1), Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in na podlagi 18. člena Statuta družbe
 
sklicuje
skupščino Alpos, d.d.,
 
ki bo v ponedeljek, dne 28.6. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi družbe ALPOS, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur,
 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine g. Gregorja Dobrajca, za preštevalca glasov pa g. Ermina Gutenbergerja in g. Jožefa Artnaka. Skupščini prisostvuje vabljeni notar g. Milan Grasselli iz Šentjurja.

2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

Predlog sklepa:

2.1. Osnovni kapital družbe se poveča največ za znesek 68.012.700,00 EUR in sicer iz zneska 6.042.872,10 EUR, največ na 74.055.572.10 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnim vplačilom 68.012.700,00 EUR.

2.2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku iz točke 2.4. tega sklepa in prodajni ceni delnice, ki je enaka pripadajočemu znesku delnic (41,70 EUR), za kar bo družba izdala 1.631.000 navadnih kosovnih delnic.

2.3. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 68.012.700,00 EUR se izvede z denarnimi vložki, pri čemer je prodajna cena 1 delnice enaka pripadajočemu znesku delnic (41,70 EUR). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 1.631.000 navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti, kot obstoječe delnice.

2.4 Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki jo lahko izkoristijo v roku 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so delničarji dolžni vplačati prodajno vrednost delnic.

2.5. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki in s stanjem po izvedenem vpisu delnic.

Nadzorni svet je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe tega sklepa, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register in sprejem čistopisa statuta.

Opomba: Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

Gradivo in dostopnost dokumentov:
Na sedežu družbe Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur, so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 12.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe www.alpos.si dostopni:
  • sklic skupščine,
  • obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina
  • vmesna bilanca stanja družbe na dan 31. 03. 2010,
  • dodatne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov: info@alpos.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
  1. ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
  2. ki bodo razumno utemeljeni,
  3. za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@alpos.si.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Družba ima skupaj izdanih 144.913 navadnih kosovnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 144.913 navadnih kosovnih delnic.

Pogoj za udeležbo na skupščini:
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala ob uri sklica.
 
Alpos, d.d.
uprava
Predsednik uprave,
generalni direktor
Mirjan Bevc
Datum: 11.06.2010