Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-208/12

GORENJE, d.d., Velenje

Objava popravka rezultatov glasovanja pri točki 3.1 ter 3.2 na 18. skupščini delničarjev družbe Gorenje, d.d., ki je potekala dne 5.7.2012

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi tehničnih težav pri glasovanju pri točki 3.1 ter 3.2 na 18. skupščini delničarjev družbe Gorenje, d.d., ki je potekala dne 5.7.2012 pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Blaž Klinar, Robert Ernestl in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja, uprava družbe objavlja popravek rezultatov glasovanja, kot sledi:

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Točka 3.1: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011

  1.  Bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 5.524.499,87 EUR se uporabi za naslednje namene:
  • del bilančnega dobička za leto 2011 v višini 2.386.031,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend (0,15 EUR bruto na delnico),
  • preostanek bilančnega dobička za poslovno leto 2011 v znesku 3.138.468,47 EUR ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9.7.2012. Dividenda se izplača v roku 45 dni po sprejemu tega sklepa.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 10.076.090. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 10.075.884, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,343 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 10.075.884 glasov, in predstavljajo 63,830 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 8.984.760 glasov, kar predstavlja 89,171 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.091.124 glasov, kar predstavlja 10,829 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 206.
 

Točka 3.2: Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

  1. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 10.076.090. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 10.076.089, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,344 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 10.076.089 glasov, in predstavljajo 63,831 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 8.983.899 glasov, kar predstavlja 89,161 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.092.190 glasov, kar predstavlja 10,839 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.

Popravek rezultata glasovanja se bo upošteval tudi pri uradnem zapisniku skupščine, za kar bo poskrbela Katja Fink, notarka iz Celja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 09.07.2012