Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-409/18

ABANKA d.d., Ljubljana

Sklic XXXVII. skupščine Abanke d.d.

Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

XXXVII. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 17. maja 2018  ob 10. uri na sedežu Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

Predlog sklepa št. 1:

Skupščina banke imenuje organe XXXVII. skupščine Abanke d.d.:

1. predsednik:                         Tomaž Marinček

2. podpredsednik:                    Matevž Zgaga

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2017, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina  banke se seznani, da bilančni dobiček banke za leto 2017 znaša 60.456.785,06 evrov in vključuje preostanek čistega dobička leta 2017 v višini 38.357.934,65 evrov ter stanje zadržanega dobička ob koncu leta 2017 v znesku 22.098.850,41 evrov.

Skupščina banke sklene, da se del bilančnega dobička za leto 2017 v višini 42.619.927,39 evrov uporabi za izplačilo dividend, preostanek bilančnega dobička iz leta 2017 v višini 17.836.857,67 evrov pa ostane nerazporejen kot zadržani dobiček. Banka bo izplačala dividende dne 29. 05. 2018 po stanju, ugotovljenem en delovni dan pred dnem izplačila.

Predlog sklepa št. 2.2:

Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d. za leto 2017.

Predlog sklepa št. 2.3:

Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d. za leto 2017.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2017

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za triletno obdobje 2018 - 2020

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke d.d. in Skupine Abanka za triletno obdobje 2018-2020 družbo Deloitte Revizija d.o.o.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

5.  Imenovanje člana Nadzornega sveta banke

Predlog sklepa št. 5:

Za člana nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 5.10.2018, imenuje  gospoda Marka Garbajsa.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvijo, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

 

 

mag. Jože Lenič

predsednik uprave

 

Matej Golob Matzele

član uprave

 

mag. Matevž Slapničar

član uprave

Uprava Abanke d.d.
Datum: 15.05.2018
Pripeti dokumenti:  Sklic XXXVII. skupščine