Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-100/10

SAVA RE d. d., Ljubljana

Objava sklica 23. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 23. redno sejo skupščine delničarjev družbe,
 
ki bo v sredo, 30. 6. 2010, ob 10. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, Letnim poročilom Pozavarovalnice Sava, d.d. in Skupine Sava Re za leto 2009, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure, ter v elektronski obliki na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).
Sklic 23. seje skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., je v skladu s Statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 28. 5. 2010.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 28. maja 2010 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
 
Uprava družbe
Datum: 28.05.2010