Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QAR-50/04

GORENJE, d.d., Velenje

Dobra prodaja v prvih devetih mesecih leta 2004
Poslovni izid soliden glede na izjemne rasti cen strateških surovin in materialov

Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2004

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2004

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na svoji 17. redni seji, dne 19.11.2004 obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje za obdobje januar - september 2004.

V prvih devetih mesecih leta 2004 je Skupina Gorenje ustvarila 154,4 mlrd SIT konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je za 9,4% več kot v enakem obdobju leta 2003 (141,2 mlrd SIT) in predstavlja 77% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2004.
Čisti poslovni izid Skupine Gorenje je v opazovanem obdobju znašal 3,4 mlrd SIT, kar je za 5,5% manj kot v enakem obdobju leta 2003 (3,6 mlrd SIT) in predstavlja 63% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida.
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami (izračunan kot dobiček iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije ter čisto povečanje dolgoročnih rezervacij), ki predstavlja grobo mero v obdobju ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 12,4 mlrd SIT, kar je za 12,0 % več kot v enakem obdobju leta 2003 in predstavlja 71% letnega načrta za leto 2004.

Krovna družba Gorenje, d.d., je v obdobju januar - september 2004 ustvarila 104,7 mlrd SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je za 13,4% več kot v enakem obdobju leta 2003 (92,3 mlrd SIT) in predstavlja 78% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2004.
Čisti poslovni izid družbe je v opazovanem obdobju znašal 3,0 mlrd SIT, kar je za 7,4% manj kot v enakem obdobju leta 2003 (3,3 mlrd SIT) in predstavlja 60% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida.
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami znaša 6,85 mlrd SIT, kar je za 3,2% več kot v enakem obdobju leta 2003 in predstavlja 59% letnega načrta za leto 2004.

Enako kot ob polletju, še vedno ocenjujemo, da skupni negativni učinki podražitev strateških materialov in surovin, pretežno jeklene pločevine ter petro-kemijskih izdelkov, v drugi polovici leta 2004 ne bodo presegli 1,3 mrd SIT, kar skupaj z nenačrtovano rastjo stroškov dela predstavlja 1,6 mrd SIT nenačrtovanih negativnih učinkov. Omenjene učinke negativnih značilnosti gospodarskega okolja poskušamo med letom v čim večji meri nevtralizirati z optimiranjem ter iskanjem cenejših alternativ nabavnih virov, s selektivnim dvigovanjem cen izdelkov gospodinjskih aparatov in izboljševanjem njihove prodajne strukture ter s stroškovno racionalizacijo na vseh področjih delovanja.

Družba bo tudi v zadnjem četrtletju nadaljevala izvajanje vseh poslovnih aktivnosti, s katerimi bo v čim večji meri zagotovila izpolnjevanje načrtovanih poslovnih ciljev za leto 2004.

Skupina Gorenje prav zdaj zaključuje pripravo gospodarskega načrta za leto 2005, ki ga bo Nadzorni svet družbe obravnaval 16. decembra 2004.

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 19. 11. 2004

Pripeti dokumenti: Nerevidirano porocilo januar-september 2004