Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QAR-6/05

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Gorenja v prvih treh mesecih leta 2005 uspešno in v skladu z načrtom; pogoji na prodajnih in nabavnih trgih še vedno izjemno zahtevni. Poslovanje je obravnaval tudi nadzorni svet na svoji 21. seji , dne 12.5.2005.

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2005

V prvih treh mesecih leta 2005 je Skupina Gorenje ustvarila 53,8 mlrd SIT konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je za 13% več kot v enakem obdobju leta 2004 (47,6 mlrd SIT) in predstavlja 23% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2005. Od tega se 7,2% rasti nanaša na vključitev družbe Mora Moravia, a.s., v Skupino Gorenje z januarjem 2005. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami, ki predstavlja grobo mero s poslovanjem ustvarjenih denarnih tokov, znaša 4,3 mlrd SIT, kar pomeni 6% več kot v enakem obdobju leta 2004 (4,1 mlrd SIT) in 23% letnega načrta. Poslovni izid iz rednega delovanja je znašal 1.271 mio SIT, in je za 16% več kot v enakem obdobju 2004 (1.099 mio SIT) in predstavlja 23% letnega načrta. Čisti poslovni izid je v opazovanem obdobju znašal 903 mio SIT, kar je za 4% več kot v enakem obdobju leta 2004 (867 mio SIT) in predstavlja 20% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida.

Krovna družba Gorenje, d.d., je v obdobju januar - marec 2005 ustvarila 35,6 mlrd SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je za 3% več kot v enakem obdobju leta 2004 (34,5 mlrd SIT) in predstavlja 23% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2005. Poslovni izid iz rednega delovanja je znašal 909 mio SIT, in je za 7% več kot v enakem obdobju leta 2004 (852 mio SIT) in pomeni 33% letnega načrta. Čisti poslovni izid je znašal 804 mio SIT, kar je za 5% več kot v enakem obdobju leta 2004 (767 mio SIT) in predstavlja 34% letnega načrta.

Za evropske trge je tudi v začetku leta 2005 še vedno značilna nizka raven gospodarskih aktivnosti, nizka stopnja zaupanja potrošnikov ter znižana mednarodna konkurenčnost zaradi šibkega dolarja glede na EUR. Vsi ti dejavniki zmanjšujejo povpraševanje po trajnih dobrinah, med katere sodijo tudi gospodinjski aparati ter drugi izdelki za dom, hkrati pa povečujejo konkurenco in cenovne pritiske na evropskem trgu. Še vedno je občuten tudi vpliv lanskega vstopa Slovenije v mehanizem menjalnih tečajev ERM 2 ter posledičnega dejanskega fiksiranja tečaja EUR/ SIT pri še vedno razmeroma visoki stopnji domače inflacije, kar ustvarja dodatne stroškovne pritiske na čiste izvoznike, med katere sodi tudi Skupina Gorenje.

Največji izziv v letu 2005 še vedno predstavljajo visoke cene strateških materialov in surovin, predvsem jeklene pločevine, drugih jeklenih izdelkov, neželeznih kovin ter zlasti petrokemijskih izdelkov. Cene večine omenjenih surovin se sicer umirjajo na zgodovinsko visokih ravneh, z izjemo cen petrokemijskih izdelkov, ki se zaradi rasti cen surove nafte še vedno povečujejo.

V avgustu leta 2005 bo v državah EU začela veljati tudi Direktiva o reciklaži elektronskih in električnih odpadkov, med katere se uvrščajo tudi veliki in mali gospodinjski aparati. Na podlagi te direktive so proizvajalci gospodinjskih aparatov odgovorni tudi za kritje stroškov reciklaže njihovih aparatov, tako starih kot tudi novih. Skupina Gorenje bo poskušala te stroške v čim večji meri prenesti na svoje kupce, dokončnih učinkov uvedbe omenjene direktive zaradi izvedbenih nejasnosti v številnih državah pa še ni mogoče zanesljivo oceniti.

Omenjene negativne učinke naštetih negativnih značilnosti gospodarskega okolja bomo v letu 2005 nevtralizirali z optimiranjem ter iskanjem cenejših alternativ nabavnih virov, s selektivnim dvigovanjem cen izdelkov gospodinjskih aparatov in izboljševanjem njihove prodajne strukture ter s stroškovno racionalizacijo na vseh področjih delovanja. Uprava bo nadaljevala tudi z izvajanjem vseh ostalih poslovnih aktivnosti, s katerimi bo zagotovila izpolnjevanje načrtovanih poslovnih ciljev za leto 2005.

V poročilu o poslovanju za obdobje januar-marec 2005 so prikazani tudi računovodski izkazi Skupine Gorenje v skladu z MSRP.

Poročilo bo po javni objavi objavljeno na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 12. 5. 2005

Pripeti dokumenti: Poročilo o poslovanju januar-marec 2005