Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QAR-17/07

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Gorenja v prvih treh mesecih leta 2007 uspešno in v skladu z načrtom; visoka rast prodaje, a obenem izjemno visoka rast surovin in materialov. Poslovanje obravnaval tudi nadzorni svet na svoji 10. seji 24.5.2007.

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2007

Skupina Gorenje:
Družbe v Skupini so dosegle 313.331 TEUR konsolidiranih prihodkov od prodaje, kar je za 82.515 TEUR (35,7 %) več kot v enakem obdobju preteklega leta ali 26,1 % načrtovanih za leto 2007. Prihodki od prodaje v prvem četrtletju leta 2007 niso popolnoma primerljivi z doseženimi v enakem obdobju preteklega leta zaradi vključitve družb Istrabenz Gorenje energetski sistemi in družbe Surovina, d.d., v Skupino Gorenje. Z upoštevanjem primerljivih podatkov so doseženi prihodki od prodaje višji za 36.226 TEUR ali 15,7 %.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo, ki predstavlja grobo mero v obdobju ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 23.878 TEUR, kar je za 28,6 % več kot v enakem obdobju leta 2006 in predstavlja 24,6 % načrtovanega za leto 2007.
Poslovni izid iz poslovanja je bil dosežen v višini 10.651 TEUR, kar predstavlja 65,7 % rast glede na primerljivo obdobje preteklega leta ter 3,2 odstotni delež v strukturi kosmatega donosa in dosega 24,1 % načrtovanega za leto 2007.
Celotni poslovni izid, dosežen v višini 6.187 TEUR, je za 15,4 % višji od celotnega poslovnega izida primerljivega obdobja in dosega 20,9 % načrtovanega za leto 2007.
Konsolidirani čisti poslovni izid v višini 4.405 TEUR presega vrednost primerljivega obdobja lani za 1,0 % in dosega 19,1 % načrtovanega za leto 2007. V čistem poslovnem izidu je vključen delež čistega poslovnega izida manjšinskih lastnikov v višini 681 TEUR.

Gorenje, d.d. :
Prihodki od prodaje v višini 205.745 TEUR so za 32,0 % (49.902 TEUR) višji kot v enakem obdobju lanskega leta in dosegajo 24,4 % delež načrtovanih za leto 2007. Prihodki od prodaje so popolnoma primerljivi z doseženimi v enakem obdobju lanskega leta in z letnim načrtom, kateri zajemajo pripojitev odvisne družbe Gorenje Indop, d.o.o. V strukturi celotne prodaje dosega prodaja velikih gospodinjskih aparatov 144.760 TEUR ali 70,4 % delež; v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je višja za 9,9 %.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo znaša 14.493 TEUR, kar je za 4,0 % več kot v enakem obdobju leta 2006 in predstavlja 24,7 % letnega načrta.
Poslovni izid iz poslovanja je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta višji za 7,3% in dosega 24,8 % načrtovanega za leto 2007.
Celotni poslovni izid je znašal 3.958 TEUR in je glede na primerjalno obdobje nižji za 20,1 %, kar je posledica negativnega rezultata iz finančnih gibanj.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 3.582 TEUR in je 17,7 % nižji od čistega poslovnega izida enakega obdobja lanskega leta; načrtovani letni čisti poslovni izid dosega v višini 23,3 %.

Pogoji poslovanja se po ocenah analitikov tudi v letu 2007 ne bodo bistveno izboljšali. Največjo negotovost še vedno predstavljajo cene strateških surovin, ki se dražijo tudi v letu 2007, predvsem jeklene pločevine, drugih kovin, plastičnih mas in komponent, izdelanih iz teh surovin ter uveljavitev direktive o reciklaži elektronske in električne opreme (OEEO), ki je v Sloveniji pričela veljati v avgustu 2005. Negativne vplive na pričakovane rezultate poslovanja bomo v letu 2007 nevtralizirali z optimiranjem porabe ter iskanjem cenejših alternativ nabavnih virov, s selektivnim dvigovanjem cen izdelkov gospodinjskih aparatov in izboljševanjem njihove prodajne strukture ter s stroškovno racionalizacijo na vseh področjih delovanja. Poseben poudarek bo namenjen učinkovitemu uvajanju novih izdelkov na tržišča ter polni vključitvi nove tovarne hladilno-zamrzovalnih aparatov v Srbiji, ki je začela s proizvodnjo v mesecu oktobru 2006. Uprava bo nadaljevala tudi z izvajanjem vseh ostalih poslovnih aktivnosti, s katerimi bo zagotovila izpolnjevanje načrtovanih poslovnih ciljev za leto 2007.

Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - marec 2007 je na razpolago v pripetem dokumentu.

Poročilo bo po javni objavi objavljeno na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 24. 5. 2007

Pripeti dokumenti: Poročilo o poslovanju za obdobje januar-marec 2007