Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AAC-5/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2005

Mnenje pooblaščenega revizorja o letnem poročilu je pritrdilno. Revizijo je opravila revizijska družba DELOITTE & TOUCHE revizija d.o.o. Revizijsko poročilo je družba prejela 27.02.2006.

Luka Koper, d.d., Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2005 še ni predložila.
Letno poročilo za leto 2005 je nadzorni svet obravnaval na redni seji 06.03.2006. Soglasno je ugotovil, da je poročilo sestavljeno skladno z zakonskimi predpisi in da jasno prikazuje in pojasnjuje vse poslovne dogodke, ki so v letu 2005 vplivali na poslovanje družbe. Nadzorni svet je Letno poročilo Luke Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2005 sprejel brez zadržkov.

Družbe, vključene v konsolidacijo

Konsolidirani računovodski izkazi skupine Luke Koper vključujejo poslovne rezultate naslednjih odvisnih družb:
Luka Koper Pristan, d.o.o. (100-odstotni lastniški delež),
Luka Koper INPO, d.o.o. (100-odstotni lastniški delež),
Luka Koper Beograd, d.o.o. (90-odstotni lastniški delež),
Adria-Tow, d.o.o. (50-odstotni lastniški delež).

Vpogled v letno poročilo

na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, vsak delavnik od 27.03.2006 dalje med 8. in 16. uro.
Povzetek letnega poročila je objavljen tudi na spletni strani Luke Koper d.d. www.luka-kp.si od 27.03.2006 dalje.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 27. 3. 2006

Pripeti dokumenti: Povzetek revidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2005