Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PA-10/19

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

NIKA d. d., Brežice - NADZORNI UKREP

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) na podlagi 3. točke prvega odstavka 168. člena v zvezi s 4. točko 166. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19-popr.; v nadaljevanju ZTFI-1) objavlja naslednjo informacijo:

Družba NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice, Trg izgnancev 1A, Brežice (v nadaljevanju NIKA) na podlagi določbe 123. člena ZTFI-1 šteje za javno družbo, ker se z njenimi delnicami oznake NIKN trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

Agencija je pri nadzoru nad izpolnjevanjem obveznosti objave revidiranih letnih poročil ugotovila, da družba NIKA ni objavila revidiranega letnega poročila za leto 2018, zato je na podlagi drugega odstavka 167. člena ZTFI-1 družbi NIKA dne 15. 5. 2019 izdala odredbo, s katero ji je odredila objavo revidiranega letnega poročila za leto 2018. Informacija o izrečenem ukrepu je objavljena na spletni strani Agencije (http://www.a-tvp.si/Documents/nadzor/nadzorniska-razkritja/Izrečeni%20ukrepi/Odredba_NIKA_informacija_o_ukrepu13-9-2019.pdf).

Po pojasnilih, ki jih je družba NIKA posredovala Agenciji je do nastale situacije med drugim prišlo zaradi likvidnostnih težav družbe. Te družbi onemogočajo izvedbo revidiranja letnega poročila za leto 2018, kakor tudi izvedbo vseh ostalih aktivnostih povezanih z zagotavljanjem informiranja investicijske javnosti (kot je npr. izvedba objav na SEOnetu ipd.). Da družba med drugim ni zmožna poravnavati stroškov, ki nastajajo povezano z zagotavljanjem ustreznih informacij (v tem primeru revidiranega letnega poročila javne družbe), izhaja tudi iz spletne strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve  (https://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Podrobnosti.aspx?Tr=043020000990839&) iz katere je razvidno, da družbi na računu primanjkuje sredstev za poplačilo obveznosti. Družba je Agenciji še pojasnila, da bo poskušala z dezinvestiranjem dolgoročnih naložb (nepremičnin) rešiti likvidnostne težave.

Agencija za trg vrednostnih papirjev
Datum: 08.10.2019