Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-343/20

PETROL d.d., Ljubljana

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2020

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 21. maj 2020 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 42. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2020.

Poslovanje je na vseh trgih, kjer posluje skupina Petrol v januarju in februarju leta 2020 potekalo nemoteno in skladno z načrti. V marcu leta 2020 so se s pojavom pandemije poslovne razmere zelo zaostrile. Družbe v skupini Petrol so od začetka izbruha epidemije spremljale nastalo situacijo in izvajale ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja virusa in zagotavljanja nemotene oskrbe z energenti. Skupina Petrol na vseh trgih, kjer posluje, pri pripravi in izvajanju ukrepov dosledno upošteva navodila oblasti. Primarna skrb je namenjena ukrepom za zaščito zdravja tako kupcev kot zaposlenih Petrola. Oskrba z energenti poteka nemoteno, vsa prodajna mesta obratujejo.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2020 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 105,3 mio EUR, kar je na ravni enakega obdobja leta 2019. EBITDA je znašal 46,5 mio EUR, kar je 26 odstotkov več kot v prvih treh mesecih leta 2019, zaradi pozitivnega vpliva vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov za uravnavanje kotacij naftnih derivatov v višini 8,6 mio EUR, saj so bile v začetku leta 2020 kotacije prihodnjih mesecev za dizel dvakrat višje kot konec marca 2020. Če izločimo ta vpliv, bi EBITDA v obdobju januar – marec 2020 znašal 37,9 mio EUR, kar je 2 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2019. Skupina Petrol je 47 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 21 % s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 18 % s prodajo energetskih in okoljskih rešitev, 12 % s prodajo ostalih energentov (zemeljski plin, elektrika, UNP), 2 % pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 21,8 mio EUR, kar je 20 % več kot v enakem obdobju leta 2019.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2020 prodala 742,9 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 18 % manj kot v prvih treh mesecih leta 2019 (predvsem zaradi niže prodaje ZRSBR). Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 42,1 tisoč ton, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Prodaja elektrike je bila v prvih treh mesecih leta 2020 realizirana v višini 5,7 TWh, prodaja zemeljskega plina pa v višini 6,4 TWh. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2020 realizirala 127,0 mio EUR prihodkov, kar je 3 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Konec marca 2020 je skupina Petrol poslovala preko 509 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 109, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15, v Črni gori 15 in na Kosovu 10.

Skupina Petrol se je na krizo, ki je posledica epidemije, odzvala celostno. V prvi fazi so bile aktivnosti osredotočene na zagotavljanje nemotenega poslovanja v spremenjenih okoliščinah ter prepoznavanju in obvladovanju tveganj. Nadaljnje aktivnosti pa so usmerjene dolgoročno, da bi skupina Petrol lahko nemoteno poslovala v zelo spremenjenem poslovnem okolju.

Plana poslovanja za leto 2020 zaradi naravne nesreče (pandemije) in s tem povzročene gospodarske krize, ki je ni bilo moč predvideti, ne bo mogoče realizirati. Ukrepi za zajezitev epidemije, ki so jih države, v katerih skupina Petrol posluje, sprejele, so povzročili bistven upad gospodarske aktivnosti ter omejili gibanje, kar zelo negativno vpliva na prodajo skupine Petrol. Skupina Petrol je zaradi negotovosti nadaljnjega razvoja dogodkov pripravila različne scenarije poslovanja v letu 2020.

V scenarijih obravnavamo različne situacije od tega, da se v maju sproščajo omejitve za gibanje znotraj držav, a še vedno ostanejo določene omejitve glede tranzitnega prometa in turizma, ki ima velik vpliv predvsem na poslovanje v poletnih mesecih, do tega da do večjih omejitev gibanja in s tem dodatne zaostritve poslovnih razmer spet pride v zadnjem četrtletju leta 2020. Tako predvidevamo, da bo količinska prodaja proizvodov iz nafte v letu 2020 lahko dosegla med 83 odstotkov in 86 odstotkov realizacije leta 2019 (brez upoštevanja prodaje ZRSBR). Glede na oceno znižanja prodaje v prihodnjih mesecih, ukrepe za racionalizacijo stroškov in prilagajanje obsega investicij, bi skupina Petrol v letu 2020 lahko dosegla EBITDA v višini med 73 odstotkov do 79 odstotkov realiziranega EBITDA v letu 2019, oziroma v višini med 77 odstotkov do 84 odstotkov realiziranega EBITDA v letu 2019 brez enkratnih dogodkov (iz EBITDA za leto 2019 smo izločili odpravo rezervacij za tožbe in kazni za v letu 2019 zaključene postopke, ki imajo skupen vpliv v višini 11,1 mio EUR).

V Sloveniji, ki je glavni prodajni trg skupine Petrol, so cene proizvodov iz nafte na večini bencinskih servisov (z izjemo bencinskih servisov ob avtocestah in hitrih cestah) še vedno državno regulirane. Odziv skupine Petrol na otežene poslovne razmere z ustrezno cenovno politiko je zato zelo omejen. Dodatno so od 9. aprila 2020 v Bosni in Hercegovini marže za pogonska goriva omejene do največ 0,128 EUR/liter (maloprodajna marža) ter veleprodajna marža do največ 0,031 EUR/liter.

Optimizacija stroškov in racionalizacija poslovanja imata med nalogami skupine Petrol v nadaljevanju leta 2020 najvišjo prioriteto. Pomembne aktivnosti na tem področju so analiza najboljših praks v dejavnosti skupine Petrol, identifikacija možnih prihrankov in racionalizacija poslovnih procesov.

Tudi v prihodnje bo skupina Petrol podrobno spremljala ravnanje svojih kupcev in ustrezno prilagajala ponudbo razmeram na trgu. Nemotena oskrba z energenti na vseh trgih bo zagotovljena. Namen sprejetih ukrepov je, da skupina Petrol iz krize pride močnejša kot je bila pred njo ter tudi v prihodnje zagotavlja ustrezen donos za delničarje.

Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana se je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana na pandemijo odzvala ustrezno in v danih razmerah obvladuje nastalo situacijo.

Uprava in nadzorni svet sta na tej seji sprejela tudi spremembe in dopolnitve finančnega koledarja družbe za leto 2020, ki so posledica v aprilu preklicanega sklica skupščine. Obravnava sklica skupščine je predvidena na seji v mesecu juniju, medtem ko je skupščina predvidena dne 23. julija 2020. Čistopis finančnega koledarja bo prav tako kot ta izjava javno objavljen.

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 22.05.2020