Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-201/24

GEN-I, d.o.o., Krško

Začetek ponudbe zelenih obveznic GE03

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o.), objavlja naslednje obvestilo:

Na podlagi rezultatov sondiranja trga, ki ga je družba GEN-I, d.o.o., izvajala v preteklih tednih, je družba povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis zelenih obveznic. Ponujene zelene obveznice imajo naslednje lastnosti:

 • predvideni skupni nominalni znesek izdanih zelenih obveznic je do 50 milijonov EUR, pri čemer si GEN-I, d.o.o., pridržuje pravico, da izda zelene obveznice v nižjem ali višjem skupnem znesku od predvidenega;
   
 • glavnica zelenih obveznic zapade v plačilo v enkratnem znesku 5 let od dneva izdaje,
   
 • kuponska obrestna mera zelenih obveznic znaša 5,20 % letno, obrestna mera je nespremenljiva;
   
 • nominalna vrednost posameznega apoena zelenih obveznic je 100.000,00 EUR;
   
 • obveznosti iz zelenih obveznic bodo neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja.

 

Namen nove izdaje je podpora projektom zelene preobrazbe. Nameravana izdaja obveznice je skladna z dolgoročno trajnostno strategijo Skupine GEN-I in Okvirom za zelene obveznice (»Green Bond Framework«).

Zelene obveznice bodo ponujene izključno povabljenim vlagateljem, ki imajo skladno z veljavnim Zakonom o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) status (i)profesionalne stranke ali (ii)primerne nasprotne stranke.

Družba GEN-I, d.o.o., je za organizacijo sondiranja trga, ponudbe in izdaje zelenih obveznic pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., še najmanj 5 let od datuma objave.

Družba GEN-I, d.o.o.
Datum: 15.04.2024