Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-239/24

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

OBVESTILO O VPISU SKLEPA O ZMANJŠANJU OSNOVNEGA KAPITALA V SODNI REGISTER

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana) (v nadaljevanju: družba) objavlja da je bil dne 22. 4. 2024 vpisan v sodni register sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini dne 13. 12. 2023 in ki se glasi:

Osnovni kapital družbe se po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša iz dosedanjih 9.863.878,00 EUR za 9.535.083,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 328.795,00 EUR. Osnovni kapital je po zmanjšanju razdeljen na 328.795 kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala je izračunan glede na razmerje v katerem se združujejo delnice.  

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic tako, da delničarji namesto dosedanjih 30,0000851594 kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,00 EUR na kosovno delnico prejmejo eno (1) kosovno delnico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. Ob z združevanju delnic se preračun delnic za vsakega delničarja opravi tako, da vsak delničar dobi z združevanjem najvišje celo število kosovnih delnic (zaokrožitev navzdol) s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. V kolikor število delnic posameznega delničarja ne omogoča, da bi prejel po združitvi celo število delnic, je delničar v presežku nad celim številom delnic udeležen v pravni skupnost delničarjev, ki so skupaj imetniki ene kosovne delnice s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. Družba mora osebe udeležene v tej pravni skupnosti pozvati, naj v roku enega meseca od prejema poziva določijo tisto izmed njih, ki bo delnico prevzela. Poziv za prevzem delnice mora vsebovati opozorilo, da bodo delnice, ki ne bodo na ta način prevzete, prodane za račun oseb, udeleženih v pravni skupnosti, po uradni borzni ceni s pomočjo borznega posrednika ali na javni dražbi, če ni borzne cene. Do prodaje lahko pride le, če je bil poziv objavljen tako, kot je določeno v prvem odstavku 224. člena ZGD-1 za podaljšan rok.   

Osnovni kapital se zmanjšuje, ker je prevelik glede na dejavnost, ki jo družba opravlja in glede na tveganja, ki jim je pri tem izpostavljena.  

Centralna klirinško depotna družba (v nadaljevanju: KDD) izvede združitev delnic po tem sklepu po stanju v centralnem registru KDD na dan prejema sklepa sodišča o vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.  

Do izplačila zneskov zmanjšanja osnovnega kapitala in delnih pravic, so upravičeni delničarji v skladu s predhodno točko. Izplačilo delničarjem se opravi z upoštevanjem menjalnega razmerja iz točke 2.2. sklepa tako, da se delničarju po stanju na presečni dan za vsako delnico, katere imetnik je pred združitvijo delnic, opravi izplačilo v višini 0,9666667613 EUR. Izplačilo se izvede osem dni po poteku šest mesecev od dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje.  

Nadzorni svet je pooblaščen, da po znižanju osnovnega kapitala in združitvi delnic ustrezno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi znižanja osnovnega kapitala družbe ter združitve delnic.  

Družba na podlagi 1. odst. 375. člena ZGD-1 upnike družbe, katerih terjatve so nastale pred dnem objave tega obvestila, opozarja na pravico, da jim družba treba dati zavarovanje, če v 6. mesecih po objavi tega obvestila prijavijo svoje terjatve pri družbi in ne bi mogli biti poplačani.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 23. 4. 2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 23.04.2024