Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 

Pomoč

Kaj je SEOnet?

SEOnet je javno dostopna elektronska storitev Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, ki vsakomur omogoča dostop do poslovnih informacij o družbah, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na borzi, poleg tega pa tudi do javnih objav borze in drugih institucij trga kapitala.

Javne objave izdajateljev na SEOnet so skladno z veljavnimi predpisi enakovredne objavam v dnevnem časopisju.

Zakaj SEOnet?

Glavni namen SEOnet storitve je izboljšanje obveščenosti javnosti. Nova storitev omogoča hiter in preprost dostop do poslovnih informacij kadarkoli in na enem mestu.

Komu je SEOnet namenjen?

SEOnet je namenjen širši javnosti, institucionalnim in drugim vlagateljem v vrednostne papirje, medijem, borznim članom, skratka vsem, ki želijo tekoče spremljati oziroma imeti pregled nad izvedenimi javnimi objavami izdajateljev in drugih institucij trga kapitala. Hkrati je SEOnet namenjen izdajateljem, saj jim služi kot učinkovito sredstvo za izvajanje javnih objav.

Katere objave izdajateljev lahko najdem na SEOnet?

 • obvestila, ki so jih izdajatelji vrednostnih papirjev dolžni javno objaviti na podlagi zakonskih določb in Pravil borze:
  • povzetki letnih in polletnih poročil o poslovanju in račnovodski izkazi;
  • informacije o vseh poslovnih in drugih dogodkih v zvezi s poslovanjem izdajatelja, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnih papirjev (zlasti skupščine delničarjev in izplačila dividend, izdaje novih vrednostnih papirjev, bistvene spremembe v lastniški sestavi, sklenitev pomembnih pogodb, pomembni pravni postopki, združitve družb, itd.),
 • obvestila borze in drugih institucij trga kapitala,
 • kratka sporočila o javnih objavah izdajateljev v drugih medijih.

Kaj je kratko sporočilo o javni objavi?

Izdajatelji vrednostnih papirjev so po zakonu zavezani objavljati v medijih javnega obveščanja, bodisi na SEOnet ali v časopisju, informacije o vseh poslovnih in drugih dogodkih v zvezi s poslovanjem izdajatelja, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnih papirjev. V primeru, da izdajatelj izvede javno objavo v dnevnem časopisju in o tem obvesti borzo skladno z veljavnimi predpisi, borza objavi kratko sporočilo o javni objavi na SEOnet in pri tem povzame ime izdajatelja, datum, mesto ter naslov javne objave. Od ostalih objav na SEOnet se kratka sporočila o izvedenih javnih objavah ločijo po tem, da v seznamu javnih objav niso označene z logotipom SEOnet. Namen objavljanja kratkih sporočil je celovitost informacij na SEOnet, vlagateljem in drugim interesentom pa je olajšano iskanje objav, ki so objavljene v drugih medijih.

Kako poteka objava obvestila na SEOnet?

Obvestilo oblikuje izdajatelj in ga z namenom javne objave posreduje borzi, za pripravo in posredovanje obvestila pa uporabi spletno aplikacijo borze SEOin. Borza preveri identiteto pošiljatelja, pregleda vsa posredovana besedila in jih objavi na SEOnet. Javnosti so brezplačno dostopna preko naslova http://www.ljse.si ali direktno na naslovu http://seonet.ljse.si.

Kje je obvestilo objavljeno?

Vsako obvestilo se v trenutku objave na SEOnet uvrsti na seznam zadnjih javnih objav in hkrati shrani v arhivu vseh objav. Ob kliku na naslov objave v seznamu zadnjih javnih objav se prikaže vsebina objave.

Kako pogosto se objavljajo nova obvestila?

Prispela obvestila se lahko objavijo na SEOnet 24/7, uredništvo SEO deluje med delovniki med 8:15 in 16:00, po tem času se objavi brez pregleda uredništva.

Kako deluje arhiv javnih objav?

V arhivu lahko najdete vsa obvestila, ki so bila objavljena na SEOnet od začetka njegovega delovanja. Najlažje po njem brskate s pomočjo iskalnikov, ki omogočajo iskanje glede na različne kriterije. Tako lahko na primer iščete objave po posameznih izdajateljih ali kombinirate kriterije glede na vrsto objave, datum ali obdobje. Vsako obvestilo je uporabnikom na voljo tudi v tekstovnem formatu.

Kako se lahko naročim na sporočila SEOnet?

Če želite biti tekoče obveščeni o novih objavah, se lahko brezplačno naročite na prejemanje kratkih sporočil o vsaki novi objavi po elektronski pošti, potrebno je le vnesti svoj elektronski naslov na SEOnet. Konec vsakega trgovalnega dne boste prejeli tudi dnevni povzetek, ki bo vključeval podatke o dogajanju na borzi ter uradno tečajnico Ljubljanske borze.

Katere so prednosti SEOnet?

SEOnet povečuje preglednost izvedenih javnih objav in izboljšuje obveščenost investicijske javnosti ob upoštevanju visoke stopnje varnostnih standardov:

 • hitrejše informiranje vlagateljev o cenovno občutljivih informacijah (krajši čas od nastanka pomembnega poslovnega dogodka do javne objave);
 • koncentracija javnih objav in obvestil o javnih objavah izdajateljev na enem mestu;
 • možnost vpogleda v arhiv vseh objav posameznega izdajatelja/institucije;
 • enostavno iskanje objav glede na različne kriterije;
 • preprost in brezplačen dostop do SEOnet;
 • dostopnost SEOnet 24 ur na dan.

Kje lahko dobim dodatne informacije o SEOnet?

Vse dodatne informacije v zvezi z obveščanjem javnosti preko SEOnet dobite na elektronskem naslovu seoin@ljse.si oziroma na tel. št.: (01) 471 03 17.