Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-60/12

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklepi 17. seje Nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., ki se nanašajo na prevzemno ponudbo za delnice družbe Pivovarna Laško, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Uprava je na seji Nadzornemu svetu predstavila strateški projekt prevzema Pivovarne Laško in ga seznanila s poslovnimi razlogi, ekonomsko utemeljitvijo in pripadajočimi vrednotenji. Poleg tega je Uprava Nadzorni svet seznanila s svojo odločitvijo, ki jo je sprejela dne 19.1.2012, da prevzemne ponudbe za nakup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d., kljub poslovno-ekonomski zanimivosti ne poda. Razlog za takšno odločitev je sklic skupščine Pivovarna Laško, d.d., ki je bila sklicana po objavi Mercatorjeve prevzemne namere. Nekateri predlagani skupščinski sklepi bi v primeru njihove potrditve namreč povzročili pomembna neobvladljiva pravna in ekonomska tveganja, ki jih pred oziroma tekom prevzemne ponudbe noben prevzemnik ne bi mogel učinkovito in zanesljivo odpraviti.

V besednjaku prevzemnih aktivnosti sklicana skupščina Pivovarne Laško skupaj s predlaganimi sklepi predstavlja nabor »strupenih tabletk«, ki jih Mercator kot zainteresirani prevzemnik v nobenem primeru ne bi mogel »pogoltniti«. Ob tem je uprava družbe Mercator prepričana, da organi družbe Pivovarna Laško, d.d., predlaganih sklepov niso predlagali z namenom onemogočanja izvedbe prevzema, temveč zgolj v okviru zasledovanja svojih poslovnih interesov in varovanja interesov družbe Pivovarna Laško, d.d.

Predvsem so pomembna naslednja tveganja v zvezi s tem:

  1. Izdaja do 100 % novega kapitala po ceni 10,00 EUR za delnico, kar predstavlja manj kot 30 % poštene vrednosti delnice družbe Pivovarna Laško, kot jo je po naročilu uprave družbe Pivovarna Laško ocenil pooblaščeni cenilec.
  2. Možnost izdaje odobrenega kapitala v višini do 50 % osnovnega kapitala družbe z izključitvijo prednostne pravice in brez določenih cenovnih parametrov.
  3. Sklenitev prodajne pogodbe za prodajo delnic družbe Mercator, d.d., katere določeni sestavni deli odstopajo od tržnih standardov in povzročajo neuravnoteženost v korist kupca, pri čemer vsebina pogodbe pred sklicem skupščine Pivovarna Laško Mercatorju ni bila znana.

Nadalje je v podpisanih Pogodbah o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna z dne 27.12.2011, ki so del dokumentacije za sklicano skupščino družbe Pivovarna Laško, d.d., razkrita poštena vrednost delnice družbe Pivovarna Laško, d.d., ki jo je po naročilu uprave družbe Pivovarna Laško, d.d., ocenil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, in sicer v višini 34,00 EUR. Cenitev poštene vrednosti delnice Pivovarna Laško, d.d., ob predpostavki pridobitve 100% lastniškega deleža, ki jo je za Mercator na podlagi javno dostopnih informacij pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, pa znaša 19,00 EUR (z določenim razponom okoli te cene). Ob upoštevanju te cene in vrednosti vseh učinkov prestrukturiranja in sinergij, cena delnice Pivovarna Laško, d.d., za investitorja (družbo Mercator, d.d.) ne dosega cene 34,00 EUR na delnico ob predpostavki, da bi Mercator pridobil najmanj 75 % lastniški delež prevzemne družbe, kar bi mu omogočilo efektivno kontrolo nad družbo. Družba Mercator, d.d., je v skladu s svojimi cenitvami in analizami kot izhodiščno prevzemno ceno za delnico družbe Pivovarna Laško, d.d., preučevala ceno v višini 19,00 EUR, in sicer v kombinirani ponudbi njegovih iz odobrenega kapitala izdanih novih delnic, vrednotenih po pošteni vrednosti, in denarnega nadomestila, s 75 % pragom uspešnosti, pri čemer bi tekom prevzemne ponudbe, če bi do nje prišlo, obstajala možnost to ponudbo še izboljšati.

Zaradi omenjenih cenovnih odstopanj je utemeljeno pričakovati, da Uprava družbe Pivovarna Laško, d.d., ne bi mogla kot primerne oceniti nobene ponudbe pod ceno 34,00 EUR na delnico, in da tudi lastniki pomembnejših paketov delnic družbe Pivovarne Laško, d.d., ne bi mogli opravičiti svoje skrbnosti pri prodaji delnic pod to ceno (ker je cena 34,00 EUR na delnico javno znana, izvira iz uradnega dokumenta družbe z dne 27.12.2011, in hkrati predstavlja najboljšo oceno poštene vrednosti delnice družbe Pivovarna Laško, d.d., saj je pripravljena po naročilu vodstva družbe, ki ima o podjetju vse informacije, tudi nejavne oziroma notranje). Zaradi tega je tudi utemeljeno pričakovati, da prevzemna ponudba družbe Mercator, d.d., s ciljnim 75 % prevzemnim pragom ob predvidenih ekonomskih izhodiščih ne bi bila uspešna.

Uprava družbe Mercator, d.d., je torej zaradi novih dejstev, ki so s sklicem skupščine družbe Pivovarna Laško, d.d., nastopila po objavi njegove prevzemne namere, in s tem povezanih pravnih tveganj, ki jih ni mogoče učinkovito odpraviti pred oziroma tekom prevzema, in tveganj glede verjetnosti uspešnosti izvedbe ponudbe ob znanih ekonomskih izhodiščih, sprejela odločitev, da prevzemne ponudbe za družbo Pivovarna Laško, d.d., ne poda. Ob tem je Uprava upoštevala tozadevno priporočilo svojega pravnega svetovalca.

 

Ostali sklepi 17. seje Nadzornega sveta so objavljeni pod kategorijo notranje informacije.

 

Obvestilo bo od 19.1.2012 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

 

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 19.01.2012