Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NI-27/14

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o izdaji obveznic družbe GORENJE, d.d., Velenje

Skladno z obveznostjo objave informacij o novih izdajah dolžniških vrednostnih papirjev javne družbe, kot določa 129. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI), objavlja družba Gorenje, d.d., Velenje naslednjo informacijo.

Družba GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje (v nadaljevanju: Gorenje, d.d., ali izdajatelj) je na podlagi Sklepa o izdaji obveznic z oznako GV01 z dne 30. 9. 2014, dne 10. 10. 2014 izdala 5-letne obveznice v skupni nominalni višini 73 milijonov EUR, ki zaradi izrednega zanimanja vlagateljev presega predhodno predvideno vrednost izdaje (50 milijonov EUR).

Družba Gorenje, d.d., bo finančna sredstva, pridobljena s prodajo obveznic z oznako GV01, namenila dodatni okrepiti strukture ročnosti dolga in razpršiti dolgoročnih virov financiranja, ki so trenutno omejeni na bančne vire.

Obveznice so bile v skladu z relevantno zakonodajo na podlagi izjem od objave prospekta za ponudbo ponujene v Sloveniji in v ostalih članicah EU, pri čemer se je za nakup obveznic z oznako GV01 odločilo 97 vlagateljev.

Obveznice so bile dne 10. 10. 2014 izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Izdajatelj bo vložil pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.

Najpomembnejše značilnosti nove izdaje obveznic družbe Gorenje, d.d., Velenje z oznako GV01:

  • Obveznice z letnim enakomernim izplačilom glavnice in obresti dospejo v plačilo v 5 letih od začetka obrestovanja, to je od dne 10.10.2014. Glavnica in obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, prvič dospejo v plačilo dne 10.10.2015 in nato vsakega 10.10. v letu, zadnjič ob končnem dospetju obveznice dne 10.10.2019.
  • Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 73 milijonov EUR.
  • Obveznice so izdane v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka, pri čemer je minimalna nakupna količina znašala 10.000 EUR oz. 10 obveznic (apoenov).
  • Celotna izdaja obveznic obsega 73.000 apoenov po 1.000,00 EUR.
  • Nespremenljiva obrestna mera znaša 3,85% letno.
  • Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Izdajatelj do popolnega poplačila svojih obveznosti iz obveznic ne bo obremenjeval svojega premoženja ali dopustil nastanka obremenitev premoženja odvisnih družb izdajatelja.  Izdajatelj se vsakokratnim imetnikom obveznic zavezuje in jamči, da so in bodo v času do popolnega poplačila terjatev imetnikov obveznic njihove terjatve in zahtevki, ki izhajajo iz obveznic  najmanj enakovredne (pari passu) drugim nezavarovanim terjatvam.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je Gorenje, d.d., pooblastilo družbe ALTA Skupina d.d., ALTA Invest d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d. (organizatorji izdaje) ter Nova KBM d.d.(sodelujoči izvajalec).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 10.10.2014