Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-68/15

GORENJE, d.d., Velenje

Ocena poslovanja v letu 2014 in poslovni načrt 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 30. januar 2015 - Nadzorni svet Gorenja, d.d., se je na današnji seji seznanil z  oceno poslovanja Skupine Gorenje v letu 2014 in potrdil poslovni načrt za leto 2015. Poslovanje Skupine Gorenje v letu 2014  so zaznamovale zahtevne in negotove razmere v Ukrajini in Rusiji. Gospodarsko ohlajanje in močna depreciacija rublja sta poslabšala predvsem rezultate zadnjega četrtletja. Kljub pomembnemu vplivu teh dveh trgov na poslovanje je Skupina leto  2014 zaključila z bistveno boljšimi rezultati kot leto 2013, k čemur so prispevali tudi pozitivni učinki prestrukturiranja, ki ga je izvedla v zadnjih dveh letih. Ocenjeni prihodki so za 0,3 % presegli dosežene v letu 2013, ocenjen dobiček iz poslovanja (EBIT) pa je znašal 40 milijonov evrov in je bil za 10,2 % višji kot v letu 2013; ob koncu leta je Skupina izkazala ocenjen čisti dobiček v višini približno 0,1 milijona evrov, medtem ko je poslovno leto 2013 zaključila s 25 milijoni evrov izgube. Čisto zadolženost je znižala za 26 milijonov evrov. V letu 2015 Skupina Gorenje pospešeno nadaljuje z aktivnostmi za  krepitev dobičkonosnosti in finančne moči. Na podlagi različnih aktivnosti načrtuje dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 43,1 milijona evrov, kar je  za 8 % več od ocenjenega v letu 2014. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je načrtovan v višini 92,9 milijona evrov in za 11,4 % presega ocenjenega v letu 2014. Skupina načrtuje, da bo leto 2015 zaključila s čistim dobičkom v višini 6,1 milijona evrov.

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2015 

Vpliv negotovih razmer v Rusiji na poslovanje  

V letu 2015 ostajajo razmere na trgih za panogo  gospodinjskih aparatov zahtevne, zaradi gospodarskega ohlajanja in padca vrednosti rublja pa največjo negotovost predstavlja Rusija, zato so v Skupini Gorenje pripravili različne scenarije poslovnega načrta.  

Skupina Gorenje v Rusiji letos prvič po desetletju rasti pričakuje nižje prihodke. Predvsem zaradi vpliva  tega trga so načrtovani tudi nižji skupni prihodki Skupine in sicer v višini  1,22 milijarde evrov ali 2,3 % manj od ocenjenih prihodkov v letu 2014.

Povečanje prodaje premijskih in inovativnih izdelkov ter višji prihodki na neevropskih trgih  

Skupina Gorenje v letu 2015 načrtuje nadaljnjo krepitev dobičkonosnosti poslovanja. Med ključnimi aktivnostmi za doseganje tega cilja je povečanje prodaje izdelkov višjega cenovnega razreda iz 16,4 % količinske prodaje v letu 2014 na 17,2 % v letu 2015. Načrtovana je tudi rast prodaje inovativnih izdelkov, tako da bo njihov delež v strukturi količinske prodaje znašal 7,2 %(v letu 2014 je znašal 7,1 %), delež prihodkov od prodaje malih gospodinjskih aparatov pa se bo povečal  iz 3,8 % na 4,1 %. Poleg tega načrtujejo v Skupini za 2,5 % višje prihodke na neevropskih trgih, predvsem na račun boljše prodaje na Bližnjem in Daljnem vzhodu ter v Avstraliji.

Krepitev dobičkonosnosti poslovanja

K večji dobičkonosnosti poslovanja bodo poleg boljše produktne in geografske strukture prodaje prispevali tudi optimizacija stroškov surovin in materiala, logistike, ostalih storitev in dela ter pozitivni učinki prilagoditve cenovne politike.

V Skupini načrtujejo, da bodo v letu 2015 skladno z realističnim scenarijem ustvarili dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 43,1 milijona evrov, kar je za 8 % več  kot je znašal ocenjen EBIT v letu 2014 in čisti dobiček v višini 6,1 milijona evrov.

Nadaljnje znižanje čiste zadolženosti

Skupina Gorenje zadnji dve leti uspešno izvaja aktivnosti, s katerimi izboljšuje svojo finančno sliko. V letu 2014 je ocenjeno čisto zadolženost znižala za 26 milijonov evrov, v letošnjem letu pa načrtuje znižanje čiste zadolženosti za nadaljnjih 11,5 milijona evrov. To bo dosegla z boljšim obvladovanjem obratnega kapitala ter kompleksnosti gotovih izdelkov in trgovskega blaga; k nižji zadolženosti bodo prispevali tudi učinki odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja. Ob načrtovanem poslovnem izidu iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 92,9 milijona evrov se bo kazalnik čisti finančni dolg/ EBITDA znižal na 3,46.

Predsednik uprave Franjo Bobinac je povedal: »Kljub zahtevnim okoliščinam poslovanja smo v letu 2014 povečali tržne deleže na večini trgov ter pomembno izboljšali dobičkonosnost in finančno moč Skupine Gorenje. Razmere na nekaterih za nas najpomembnejših trgih ostajajo tudi v letošnjem letu negotove. S sodelavci  nadaljujemo z aktivnostmi, s katerimi poskušamo omiliti negativen vpliv hitro spreminjajočih se zunanjih okoliščin, in se pri tem osredotočamo na nadaljnje izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja in finančne moči. Med drugim bomo svojim kupcem ponudili nove izdelke v višjih cenovnih razredih, kot so nova generacija vgradnih kuhalnih aparatov in pomivalni stroji Asko, s katerimi podpiramo  doseganje zastavljenih ciljev.«

OCENA POSLOVANJA V LETU 2014

Poslovanje oteževalo predvsem dogajanje v Ukrajini in Rusiji

Poslovanje Skupine Gorenje v letu 2014 so zaznamovale več mesecev trajajoče napete politične razmere v Ukrajini, kjer je Skupina zaradi tega ustvarila za skoraj 27 milijonov evrov nižje prihodke kot v letu 2013. Od tretjega četrtletja lanskega leta dalje je bilo mogoče močnejše  gospodarsko ohlajanje čutiti še v Rusiji, kjer je dogajanje zaznamoval izreden padec vrednosti rublja.

Potem ko je Skupina Gorenje v vsakem od prvih treh četrtletij leta 2014 poslovala pozitivno in tako prvih devet mesecev leta zaključila s čistim dobičkom v višini 4 milijonov evrov, se je dobičkonosnost poslovanja v zadnjem četrtletju lanskega leta zaradi izredne depreciacije rublja poslabšala.

Skupina Gorenje je zaostritev gospodarskih razmer na teh dveh trgih, ki sta pomembna za njeno poslovanje z vidika obsega prodaje in dobičkonosnosti, pričakala v boljši kondiciji kot v preteklosti, k čemur je med drugim botrovala uspešna izvedba prestrukturiranja proizvodnje in prodajne mreže v obdobju 2012 – 2013. Skupina je tako kljub neugodnim zunanjim okoliščinam v letu 2014 uspela izboljšati dobičkonosnost poslovanja. Ocenjen dobiček iz poslovanja (EBIT) je dosegel 40 milijonov evrov, kar je 10,2 % več, kot je znašal dobiček iz poslovanja ustvarjen v letu 2013. Glede na oceno poslovanja je Skupina lansko leto zaključila s približno 0,1 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je v letu 2013 izkazala čisto izgubo v višini 25 milijonov evrov.

Povečali so se tudi prihodki Skupine, in sicer na 1,24 milijarde evrov, kar je za 0,3 % bolje kot v letu 2013. Višje prihodke je Skupina ustvarila v Nemčiji, ZDA, Sloveniji, Romuniji in Bolgariji ter na Češkem, Madžarskem, Slovaškem in Daljnem Vzhodu.  Na večini svojih trgov je tudi povečala tržne deleže.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 30.01.2015