Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-38/15

SAVA, d. d., Ljubljana

Poročilo o 21. redni skupščini delničarjev Save, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje Sava, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 

28. aprila 2015 je bila v Hotelu Lipa v Termah Lendava 21. redna skupščina družbe Sava, d.d.

Na skupščini je bilo prisotnih 53,34 odstotka (1.054.305 delnic) vsega kapitala družbe z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev z glasovalno pravico je znašal 82,12 odstotka prisotnega kapitala (865.770 delnic) in sicer: Kapitalska družba, d.d., 35,62 odstotka (375.542 delnic), Slovenski državni holding, d.d., 21,06 odstotka (222.029 delnic), Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad, 9,65 odstotka (101.702 delnic), NFD Holding, d.d. – v stečaju,  8,24 odstotka (86.915 delnic) in Probanka, d.d., 7,55 odstotka (79.582 delnic).

Delničarji so z več kot 99-odstotno večino prisotnega kapitala podprli vse sklepe, ki sta jih v sklicu skupščine predlagala uprava in nadzorni svet Save, d.d. Podprli so tudi predlog sklepa, ki ga je v okviru zahteve za razširitev dnevnega reda skupščine predlagal SDH, d.d. Napovedanih izpodbojnih tožb na skupščini ni bilo.

Organi skupščine so bili izvoljeni soglasno.

Delničarji so se seznanili z revidiranima letnima poročilom Save, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2014 ter Poročilom nadzornega sveta za leto 2014. Sprejeli so sklep o podelitvi razrešnice upravi in  sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu ter s tem odobrili delo teh dveh organov v letu 2014.

Za novega člana nadzornega sveta Save, d.d., je skupščina potrdila mag. Matevža Marca, ki ima več kot petnajstletne delovne izkušnje na področju vodenja, upravljanja in nadzora.

Skupščina je prav tako potrdila nasprotni predlog SDH, d.d., da se namesto mag. Roberta Lična, kateremu mandat člana nadzornega sveta Save, d.d., preneha 9.6.2015, za člana nadzornega sveta imenuje g. Aleš Avbreht za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 10.6.2015.

Skupščina je potrdila predlog, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2015 imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

Predsednik uprave Save, d.d., Matej Narat, je v svojem nagovoru povzel poslovanje Save, d.d., in Poslovne skupine Sava v letu 2014 ter predstavil ključne mejnike leta 2014: zaključek izvajanja triletne strategije prestrukturiranja, iztek Krovne pogodbe o prestrukturiranju finančnih obveznosti ter začetek postopka preventivnega prestrukturiranja v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Opisal je potek procesa prenove Poslovne skupine Sava od leta 2011 do danes. Sava, d.d., je z izvedeno optimizacijo v zadnjih štirih letih znižala stroške poslovanja za 61 odstotkov oziroma za 5,8 milijona evrov. Od leta 2011 do danes je Sava, d.d., z odprodajo nestrateških dejavnosti oziroma drugih portfeljskih finančnih naložb znižala finančne obveznosti za 91,9 milijona evrov, celotna Poslovna skupina Sava pa za 109,4 milijona evrov. Na osnovi doseženih strateških ciljev Sava, d.d., uresničuje začrtano vizijo prenove. V leto 2015 je vstopila z novo razvojno strategijo v okviru dejavnosti Turizem. Ta predstavlja predvsem nove možnosti pri razvoju turistične dejavnosti, tudi z udejanjanjem sinergij med družbami, v katerih ima Sava, d.d., pomemben lastniški delež. V okviru naložb v dejavnosti Finance bo Sava, d.d., podpirala uresničevanje razvojne strategije Gorenjske banke, d.d., od 2015 do 2019.

Pred Savo je izjemno pomembno obdobje, v katerem so ključni uspešna izvedba postopka preventivnega prestrukturiranja, nadaljnji reprogram finančnih obveznosti in uresničevanje razvojne strategije Turizma. Sočasno bo vodstvo nadaljevalo z aktivnostmi za zniževanje ravni zadolženosti, izboljšavo strukture bilance stanja in optimizacijo poslovanja. Tako bodo zagotovljeni pogoji za vzdržno dolgoročno poslovanje in višjo vrednost premoženja družbe.

 

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe www.sava.si in sicer od dneva objave, to je od 28.4.2015 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje
Datum: 28.04.2015