Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-192/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Sklic 22. skupščine družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 22. skupščino delničarjev družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., ki bo dne 30. avgusta 2016, ob 10.00 uri na sedežu družbe, Dobrna 46, Dobrna, v konferenčni sobi Vivat v hotelu Vita.

V prilogi so pripeti Sklic skupščine, Gradivo z utemeljitvami predlaganih sklepov, Prijavnica za udeležbo, Pooblastilo, Revidirano letno poročilo 2015 in Poročilo o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2015.

Osnovni kapital družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. je razdeljen na 692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse delnice imajo glasovalno pravico.

Celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 46, Dobrna, od dneva objave sklica do vključno 30.08.2016, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 

Celotno gradivo bo objavljeno na spletni strani družbe http://www.terme-dobrna.si v rubriki Za vlagatelje od 22.07.2016 za obdobje najmanj 5 let.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES (uradne objave, e-objave po ZGD) z dne 22.07.2015.

 

 

Uprava
Datum: 22.07.2016